რეპოზიტორი Dspace

ქართული ზმნის ხმოვანპრეფიქსთა გრამატიკული ფუნქცია და სემანტიკური ნიუანსების ურთიერთმიმართების საკითხი/ The Grammatical Function of the Georgian Vowel Prefixes and Issue of the Correlation of the Semantical Nuances

ამ დოკუმენტის ფაილები

ეს ელექმენტი ჩართულია შემდეგ კოლექციებში