რეპოზიტორი Dspace

მაკროკონცეპტი „ნათესავი“ ქართულ ლინგვოკულტურაში/ The Macro-concept “Relative” in the Georgian Linguoculture

ამ დოკუმენტის ფაილები

ეს ელექმენტი ჩართულია შემდეგ კოლექციებში