DSpace Repository

ეთიკური პრობლემა ვაჟა-ფშაველას პოემა „სტუმარ-მასპინძელში"

Show simple item record

dc.contributor.author ბებურიშვილი, ლევან
dc.date.accessioned 2021-01-20T08:08:53Z
dc.date.available 2021-01-20T08:08:53Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation საერთაშორისო რეფერირებადი ჟურნალი „ჰუმანიტარული კვლევები, წელიწდეული“, 2015, ტ. VI, გვ. 113-133. / International peer-reviewed Journal "Studies in Humanities, Annual", 2015, vol. VI, pp. 113-133 en_US
dc.identifier.issn 1987-894X
dc.identifier.uri http://dspace.tsu.ge/xmlui/handle/123456789/631
dc.description https://tsu.ge/assets/media/files/57/VI.pdf en_US
dc.description.abstract ნაშრომი „სტუმარ-მასპინძელში“ წამოჭრილი მთავარი ეთიკური პრობლემის ანალიზს ეძღვნება. ლიტერატურათმცოდნეობაში სამართლიანადაა აღიარებული, რომ ვაჟა-ფშაველას შემოქმედების ერთ უძირითადეს საკითხად პიროვნებისა და საზოგადოების ურთიერთობა გვევლინება. აღნიშნული პრობლემა მთელი სიმწვავით სწორედ „სტუმარ-მასპინძელში“ დგას. მკვლევართა ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ნაწარმოებში არსებითად გადმოცემულია ორ სიმართლეს შორის მოქცეული ადამიანის ტრაგედია, პიროვნებისა და საზოგადოების დაპირისპირება კი განპირობებულია ეთიკური დილემით _ ურთიერთშეუთავსებელი სავალდებულო ზნეობრივი ნორმების კონფლიქტით. სათანადო ფოლკლორულ-ეთნოგრაფიული მასალისა და პოემის ტექსტის ანალიზი გვიჩვენებს, რომ საკითხის ამგვარი კვალიფიკაცია არაა სწორი, რადგანაც მთიელთა ადათების იერარქიის მიხედვით, სტუმარი ნებისმიერ შემთხვევაში ხელშეუხებელი იყო. მტერი, რომელიც გადაკვეთდა ოჯახის ზღურბლს, უკვე სტუმრის სტატუსს იძენდა და მის მიმართ მოქმედებას წყვეტდა შურისძიების ადათი. იგი ძალაში შედიოდა მხოლოდ მასპინძლის ოჯახის დატოვების შემდეგ. ასე რომ, ჯოყოლა პირნათელია ტრადიციის დაცვის თვალსაზრისით, საკუთარ ადათს კი თავად თემი არღვევს, რადგან უგულვებელყოფს მოქმედების თანმიმდევრულობის საკრალურ კანონს და შეურაცხყოფს საკუთარი წევრის ღირსებას. პოემა „სტუმარ-მასპინძელში“ ასახულია ტრაგედია იმ ადამიანისა, რომელიც უმრავლესობის ნებაზე მაღლა ზნეობრივ ღირებულებას, სინდისის გრძნობას აყენებს. მიუხედავად იმისა, რომ ჯოყოლა ფიზიკურად მარცხდება, იგი სულიერად იმარჯვებს, რადგან პირნათლად აღასრულებს ზნეობრივ მოვალეობას და ბოლომდე ერთგულობს საკუთარ მრწამსს. In Georgian literary criticism the relationship between the individual and the society is duly acknowledged to be one of the main issues of Vazha Pshavela’s writings. This very problem is raised with the whole acuteness in the epic poem “Host and Guest.” As some of the researchers consider that the poem essentially depicts the tragedy of the man placed between the two truths, and that the confrontation between the individual and the society is conditioned by the ethical dilemma – the conflict among mutually incompatible, obligatory moral norms. Accordingly, the conclusion has been reached that both parties – the individual and the societal – are right in their own ways. The consecutive analysis of the ethnographic materials of the Caucasian peoples leads us to one conlusion: The poem “Host and Guest” does not actually pose an ethical dilemma. The controversy is not between two diffenret versions of the truth, but between justice and injustice Whereas the community breaks the sacred custom, only one person, the moral hero protects the dignity of his own family, community and generally of whole humanity. The poem “Host and Guest” describes the tragedy of human, for whom the sense of moral values and conscience are placed at a higher level than the will of the majority. en_US
dc.language.iso ge en_US
dc.publisher თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი en_US
dc.subject ქართული ლიტერატურა en_US
dc.subject ქართული რეალიზმი en_US
dc.subject კავკასიური ტრადიციები en_US
dc.subject ქისტები en_US
dc.subject სტუმარმასპინძლობა en_US
dc.subject ვაჟა-ფშაველა en_US
dc.subject პოემა „სტუმარ-მასპინძელი“ en_US
dc.subject Georgian Literature, Georgian Realism, Caucasian traditions, Kists, Hospitality,Vazha-Pshavela, Poem “Host and Guest” en_US
dc.title ეთიკური პრობლემა ვაჟა-ფშაველას პოემა „სტუმარ-მასპინძელში" en_US
dc.title.alternative Ethical Problem inVazha Pshavela’s Epic Poem “Host and Guest” en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account