რეპოზიტორი Dspace

სხვათა სიტყვა: კლასიფიკაცია და გადმოცემის საშუალებები ქართულში/ Reported Reported Speech: Classification and Means of Expression’s in Georgian

ამ დოკუმენტის ფაილები

ეს ელექმენტი ჩართულია შემდეგ კოლექციებში