წმ. ილარიონ ქართველი ძველ ქართულ მწერლობაში

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The importance of “The Life of St. Ilarion Kartveli” for the history of the Georgian literature is defined by several factors: a) St. Ilarioni is the first monk after Petre Iberi out of those well-known Georgian monks in the history of Christian church who moved abroad to Western Christian countries and laid the foundation for monastic life there. He has gained great reputation among religious community and wider society due to his intensive theological practice that was marked with great honor by the Byzantine emperor after his death. In the 9th century St. Ilarion Kartveli was the first monk who pioneered going West that became more intensive from the 10th century and in fact ended by establishing Georgian monasteries at Mountain of Athos and Black Mountain; b) “The Life of St. Ilarion Kartveli” is the first religious work, where Georgia is mentioned as being under special protection of Holly Mother. Compositional and typological aspects of different editions of “The Life of St. Ilarion Kartveli” and the hymns dedicated to the Saint are discussed in the article. The study aims at depicting the image of St. Ilarion by hagiographic writer, at the exepctional skill of the latter to grasp the details of the spiritual life of the Saint, on the one hand, and literary and typologocial principles, on the other hand. When telling his story, the author uses biblical allusions, and figurative and expressive language.
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/166-shromebi-11.html
Keywords
წმინდა ილარიონი, ქართული ხელნაწერები, ჰაგიოგრაფია
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, XI, თბილისი, 2016, გვ. 45-76 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, XI, Tbilisi, 2016, pp. 45-76
Collections