უფრო მსუბუქი შემთხვევები საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის კერძო ნაწილის მიხედვით

Abstract
ზოგიერთ შემთხვევაში კანონმდებელის მიერ სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის ესა თუ ის შემამასუბუქებელი ან დამამძიმებელი გარემოება თავიდანვე მოცემულია როგორც დანაშაულის შემადგენლობის აუცილებელი ელემენტი. ეს მიიღწევა იმით, რომ კანონმდებელი ცალკე სპეციალურ კვალიფიციურ ან პრივილეგირებულ ქმედების შემადგენლობას ქმნის, რომელსაც ძირითადი ქმედების შემადგენლობისგან განსხვავებული სანქცია გააჩნია. წინამდებარე კვლევის საგანი სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული პრივილეგირებული ქმედების შემადგენლობები იქნება.
Description
Keywords
სასჯელის შეფარდება, სასჯელი
Citation
სისხლისსამართლებრივი სანქციები და სასჯელის შეფარდება, Strafrechtliche Sanktionen und Strafzumessung, თბილისი, 2021, გვ. 115-124
Collections