არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
გერმანულ-ქართული სისხლის სამართლის ჟურნალი – www.dgstz.de
Abstract
წიგნი არის სახელმძღვანელო, რომელიც ეხება არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების ძირითად საკითხებს. წიგნში განხილულია კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასწულელოვნის კრიმინოლოგიური, სისხლის სამართლის მატერიალური, სისხლის სამართლის საპროცესო, სასჯელის აღსრულების და საერთაშორისო სტანდარტის მნიშვნელოვანი საკითხები.
Description
Keywords
Citation
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება, თბილისი, გერმანულ-ქართული სისხლის სამართლის ჟურნალი – www.dgstz.de, 2016, გვ. 52 - 60
Collections