კრიმინოლოგია

Abstract
წიგნი არის სახელმძღვანელო, რომელიც შედგება ოცი თავისგან. წიგნში განხილულია კრიმინოლოგიისთვის მნიშვნელოვანი საკითხები, ათ შორის, კრიმინოლოგიის საგნის არსი და მნიშვნელობა, კრიმინალური პოლიტიკა, დანაშაულის გამომწვევი მიზეზები, ორგანიზებული დანაშაული, ნარკომანია, ვიქტიმოლოგია და სხვა. წიგნი განკუთვნილია საუნივერსიტეტო სწავლებისთვის და სამეცნიერო კვლევებისთვის.
Description
Keywords
Citation
კრიმინოლოგია (სახელმძღვანელო), მესამე შევსებული და გადამუშავებული გამოცემა, თბილისი, მერიდიანი, 2017, გვ. 310
Collections