საბანკო და საკრედიტო ორგანიზაციების რეინჟინერინგი: თეორია და პრაქტიკა

Abstract
თანამედროვე ბანკს, მკაცრი ბანკთაშორისი კონკურენციისა და ფინანსური მომსახურების ბაზრის მუდმივი ცვალებადობის პირობებში, გადარჩენის აუცილებლობა აიძულებს სერიოზულად გადახედოს თავისი საქმიანობის თითოეულ ასპექტს. ახალი ფინანსური პროდუქტებისა და ტექნოლოგიური ინოვაციების მზარდი ნაკადი საჭიროებს განვითარების მიმართულების სწორ და, ამავე დროს, სწრაფ პროგნოზს. საბანკო მომსახურებაზე ფასების დადგენის პრიმიტიულმა, ე. წ. ,,პაკეტურმა” პრაქტიკამ საბოლოოდ ამოწურა თავისი შესაძლებლობები, ვინაიდან თანამედროვე ეტაპზე უპირატესობა ფინანსური მომსახურების კონკრეტული სახეობის მოთხოვნას ენიჭება. აღნიშნული ტენდენციები, სხვა ფაქტორებთან ერთად, აყალიბებენ სფეროს, სადაც მმართველობითი გადაწყვეტილებების მიღების დროს დასაშვები შეცდომების არეალი მუდმივად მცირდება. საბანკო სისტემის მსოფლიო გამოცდილება ცხადყოფს, რომ ქვეყნის საკრედიტო სისტემის ბევრი რთული საკითხი შეიძლება დაძლეულ იქნეს, თუ გათვალისწინებული იქნება საბანკო სისტემის მართვის უახლესი თეორიები, მათ შორის, პირველ რიგში, საბანკო ბიზნეს-პროცესების რეინჟინერინგი. ნაშრომში განხილულია ბანკების რეინჟინერინგის, ანუ საბანკო ბიზნეს-პროცესების ფუნდამენტური რეორგანიზაციის თანამედროვე მექანიზმი, ბანკების საქმიანობის ოპტიმალური და მაქსიმალურად ეფექტური მოდელების აგებისა და ფუნქციონირების ახალი ფორმები და მეთოდები, ტექნიკა და ტექნოლოგიები. ნაშრომი გათვალისწინებულია ფინანსებისა და საბანკო საქმის სპეციალობის მაგისტრანტების, დოქტორანტების, მეცნიერ-მუშაკების, ბანკირებისა და საბანკო საქმიანობით დაინტერესებული მკითხველისთვის.
Description
• საქართველოს საბანკო კანონმდებლობა. ნორმატიული აქტების კრებული. www.nbg.gov.ge • Basel Committee on Banking Supervision. www.bis.org • BIS. Core principles for effective Banking Supervision. www. BIS. Standarts. September 2012, 85 pages. www.bis.org • Commercial Bank Financial Management in the financial service industry. Sinkey J.F. Jr. NY. 2006 • Management in Banking, Coult. H. 2007 • Пол Х. Аллен. Реинжиниринг банка: программа выживания и успеха/.Пер. с англ.-М.: Алпина Паблишер, 2002. • Бактер Н., Беррелл Т. Банковское дело: стратегическое управление. М., АО «Консалтбанкир», 1998. • Волков С. Н. Оценивание кредитного риска: теоретико-вероятностные подходы. М., 2009. • Бусыгин А., Эффективный менеджмент. М., 2000. • Ковзанадзе И. Системные банковские кризисы в условиях финансовой глобализации. Тб., 2003. • Мушик Э., Мюллер П. Методы принятия технических решений. Пер. с нем. – М.: МИР, 2000. • Розенберг Дж. М. Словарь банковских терминов. Пер. с англ. М. ИНФРА-М., 1997. • Роуз Питер С. Банковский менеджмент. М., ДелоЛТД., 1997. • Синки Дж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг. Перевод с английского. INEC-Алпина Бизнес Букс. Москва, 2007. • Томпсон А., Стрикленд А. Стратегический менеджмент. М., Банки и биржи. 1998. • А. Б. Тютюнник. Реинжиниринг кредитных организаций. М., Издательская группа ,,БДЦ-Пресс,”, 2001. • Хольт Р.Н. Основы финансового менеджмента. М., Дело, 1996. • Hammer M., Champy J. Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution. New York.: Harper-Collins, 1993 • Hammer M., Steven A.S. The Reengineering Revolution: A Handbook. N.Y., Harpen Business, 1995. • Inmon W.H. Information Engineering for Practitioner: Putting Theory into Practice. N.J.: Yordon Press/Prentice Hall, 1988. • Kovzanadze Irakli. Sistemic and Borderline Banking Crises. Lessons Learned for Future Prevention. iUniverse, Inc. New York Bloomington, 2010. • Lewis T.G. CASE: Computer-Aided Software Engineering. N.Y.: Van Nostrand Reinhold, 1991. • Martin J. Information Engineering. N.J., Prentice Hall, 1990 • Principle for the management and supervision of interest rate risk. Consultative document. Basel Committee on Banking Supervision. 2001 January. • www.nbg.gov.ge • www.parliament.ge • www.statistics.ge • www.ebrd.com • www.bis.org
Keywords
Citation
თბილისი, 2020, 201 გვ.
Collections