სესხი (თავი წიგნში (საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 623-628 მუხლების კომენტარი))

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
სამოქალაქო კოდექსის კომენტარის ეს ნაწილი მატერიალური სახით ჯერ არ არის დაბეჭდილი. კომენტარი გამოქვეყნებულია ვებგვერდზე: gccc.tsu.ge
Abstract
სამოქალაქო კოდექსის კომენტარის მიზანს წარმოადგენს სამოქალაქო კოდექსის მუხლების სტრუქტურირებული და სისტემური განხილვა სასამართლო, განსაკუთრებით საქართველოს უზენაესი სასამართლოს პრაქტიკის, იურიდიული ლიტერატურისა და რელევანტური საკანონმდებლო მასალის საფუძველზე. ავტორებმა მიზნად დაისახეს კომენტარის დაახლოება სამართლებრივ პრაქტიკასთან და მასში სამოქალაქო კოდექსის გამოყენების საკითხების ასახვა. თეორიული დებულებები და დისკუსიები მხოლოდ ამ ასპექტით განიხილება. სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი უმთავრესად განკუთვნილია იურიდიული პროფესიების წარმომადგენელთათვის. როგორც ადვოკატების, მოსამართლეების, ნოტარიუსების, საწარმოს იურისტების, მეცნიერი იურისტების, სამართლისმცოდნეობის სტუდენტების სამაგიდო წიგნი, კომენტარი ცდილობს დაამკვიდროს იურიდიული ენის მაღალი სტანდარტები და განამტკიცოს სამართლებრივ პრაქტიკასა თუ სამართლის მეცნიერებაში აღიარებული იურიდიული ცნებები და ტერმინები. ამავდროულად, კომენტარის ტექსტი გასაგებია არაიურისტებისთვისაც და მათ აძლევს საჭირო ინფორმაციას სამოქალაქო კოდექსის გამოყენების ცალკეულ საკითხებზე. კომენტარის სტრუქტურა და შინაარსი შეესაბამება კომენტარების აღიარებულ სტანდარტებს.
Description
Keywords
სესხი, სესხის ხელშეკრულება, პროცენტი, უზრუნველყოფილი სესხი, საპროცენტო განაკვეთი, ვალი, სესხის შეპირება
Citation
სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, თბილისი, 2022
Collections