ტრანსნაციონალური კორპორაციების როლი მსოფლიო ეკონომიკის გლობალიზაციის პროცესში (The Role of Transnational Corporations in the Globalization of the World Economy)

Abstract
The book is devoted to the analysis of the characteristics of transnational corporation operation and development at the current stage of globalization of the world economy. Their role in international trade, global investment flows and technology transfer is discussed against the background of increasing country interdependence. How Georgia can deal with transnational corporations in order to deepen its integration with the global economy is also discussed. The book can be useful to scholars specialized in international economics and people interested in the above mentioned topics. წიგნში განხილულია ტრანსნაციონალური კორპორაციების განვითარებისა და ფუნქციონირების თავისებურებები მსოფლიო ეკონომიკის გლობალიზაციის თანამედროვე ეტაპზე; შესწავლილია მათი როლი საერთაშორისო ვაჭრობაში, ინვესტიციების გლობალური ნაკადების მოძრაობასა და ტექნოლოგიური ნაკადების გადაადგილებაში ქვეყნების მზარდი ურთიერთდამოკიდებულების ფონზე. განხილულია საქართველოს გლობალურ ეკონომიკასთან ინტეგრირების გასაღრმავებლად ტნკ-ებთან ურთიერთოების სხვავასხვა ასპექტი.
Description
1. აბრალავა ა. ტრანსნაციონალური კორპორაციების როლი გლობალიზაციის პროცესში, ჟ. „ეკონომიკა“, 2004, №4 2. ბაბუნაშვილი გ. მღებრიშვილი ბ. შუბლაძე გ., მენეჯმენტი, თბ., 1998 3. გოგოხია რ. გლობალიზაციის ზოგიერთი პრობლემა, ეკონომისტთა IV რესპუბლიკური კონფერენციის კრებული, თბ., 2001 4. გლობალიზაცია და საქართველოს ეკონომიკური განვითარება: გამოწვევები და შესაძლებლობები, შრომების კრებული, თბ., 2008 5. გლობალიზაცია და ახალი მსოფლიო წესრიგი, გაზ. „განათლება, მეცნიერება, ბიზნესი“, 2003, №1, გვ. 2-7 6. ეთერია ე. მსოფლიო ეკონომიკის გლობალიზაციის არსი, ეკონომისტთა IV რესპუბლიკური კონფერენციის კრებული, თბ., 2001 7. კორძაია ო. ეკონომიკის გლობალიზაციის ზოგიერთი ასპექტი, ჟ. „სოციალური ეკონომიკა“, 2005, №3 8. მექვაბიშვილი ე. მექვაბიშვილი მ. ეკონომიკის გლობალიზაციის მოდელები, საქართველოს ეკონომიკა №3, 2008 9. მოვსესიანი ა. გ. ოგნივცევი ს. ბ. მსოფლიო ეკონომიკა, თბ., 2003 10. მღებრიშვილი ბ., ბიზნესის მაკროგარემო საქართველოში, საქართველოს ეკონომიკა, სექტემბერი, 2005 11. მსოფლიო ეკონომიკა გ. თოდუასა და შ. ვეშაპიძის რედაქციით, თბ., 2001 12. პაპაჩაშვილი ნ. ეკონომიკის გლობალიზაცია და მასთან დაკავშირებული პრობლემები, ეკონომისტთა IV რესპუბლიკური კონფერენციის კრებული, თბ., 2001 13. პაპაჩაშვილი ნ. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები საქართველოში ინვესტიციების გლობალური ნაკადების ფონზე, საერთაშორისო საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო შრომების კრებული „საერთაშორისო ბიზნესი“, თბ., 2007, V ტომი, №1-4 14. საქართველოს საგარეო ვაჭრობა საქართველოს სტატისტიკის დეპარტამენტი, 2007 15. სეფაშვილი ე. ახალი ტექნოლოგიები როგორც წარმოების ეფექტიანობის ამაღლების უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი გლობალიზაციის პირობებში, თსუ შრომები „ეკონომიკა“, 363, თბ., 2005 16. სეფაშვილი ე. მსოფლიო ეკონომიკის განვითარების ობიექტური ტენდენციები ჟ. მაკრო მიკრო ეკონომიკა, თბ., 2001, №3 17. ფუტკარაძე რ. საერთაშორისო ვაჭრობის განვითარების მიმართულებები გლობალიზაციის პირობებში, ჟ. საქართველოს ეკონომიკა, 2007, №5 18. ქოქიაური ლ. საერთაშორისო ინვესტირების ტენდენციები და საქართველო, „გლობალიზაცია და საქართველოს ეკონომიკის მდგრადი განვითარების პერსპექტივები“, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის კრებული, თბ., 2008 19. ყორღანაშვილი ლ. საერთაშორისო ბიზნესი, თბ., 1998 20. ყორღანაშვილი ლ. ინტელექტუალური კაპიტალი და ტექნოლოგიების საერთაშორისო გადაცემა, თბ., 2004 21. ყორღანაშვილი ლ. საქართველოსა და ევროკავშირის ეკონომიკური თანამშრომლობა თანამედროვე მდგომარეობა და პერსპექტივები, საერთაშორისო საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო შრომების კრებული „საერთაშორისო ბიზნესი“, თბ., 2007, V ტომი 22. ჩაგელიშვილი ლ. საერთაშორისო ბიზნესი, თბ., 2003 23. ძნელაძე დ. ძნელაძე ლ. ბიზნესი, ტ I, II, თბ., 1999 24. ჭითანავა ნ. გარდამავალი პერიოდის სოციალურ ეკონომიკური პრობლემები, III ნაწ. თბ., 2001 25. ჯამაგიძე ლ. გლობალიზაციის ეკონომიკური არსის გაგებისათვის, ეკონომიკის აქტუალური საკითხები , XVII, თბ., 2001 26. ჯამაგიძე ლ. სტრატეგიული განვითარების ზოგიერთი ასპექტი ცოდნის ეკონომიკაში, საერთაშორისო საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო შრომების კრებული „საერთაშორისო ბიზნესი“, თბ., 2006, IV ტომი, №3-4 27. ჯოლია დ. საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობები, თბ., 1998 28. ჰერსტი პ., ტომპსონი გ., გლობალიზაცია, კრიტიკული ანალიზი, თბ., 2004 29. Афронцев С. Проблема глобального управления мирохозяйственной системой, теоритические аспекты, МэиМО, 2001, №5 30. Беридзе Т. Исмайлов Э. Папава В. Центральный Кавказ и экономика Грузии. Баку, 2004 31. Владимирова И. Т. Исследование уровня транснационализации компании, Менеджмент в России и за Рубежом, №6, 2001 32. Ельянов А. Глобализация и расслоение развивающихся стран, МэиМО, 2001, №6 33. Иванов Н. Глобализация и проблемы оптимальной стратегии развития, , МэиМО, 2000, №2 34. Коллонтай В. О нелиберальной модели глобализации, МэиМО, 1998, №2 35. Кузнецов А. Глобализация и расслоение развивающися стран, МэиМО, 2000, №6 36. Кузьмина Т. Международный менеджмент, управление в международных компаниях, 2004 37. Международный менеджмент , под ред. Пивоварова, Питер, 2001 38. Мировая экономика, под ред. В.К.Ломакина, М. 1998 39. Мировая экономика, под ред. А.С.Булатова, М.1999 40. Попов В. М., Маршавин Р. А., Ляпунов С. И., Глобальный бизнес и информационные технологии. М. 2001 41. Синцеров Л. Длинные волны глобальной интеграции, МэиМО, 2000, №5 42. Удовик С.Л. Глобализация: семиотические подходы, Изд-во Рефл-бук, 2002 43. Хасбулатов М.Я., Мировая экономика, М. 1997 44. Шишков Ю.В. Глобализация и проблема экономического разрыва между развитыми и развивающимися странами, Внешне-экономический бюллетень, 2002, №8 45. Acharya R. Daly M. Selected Issues of Multilateral Tradeing System, World TRade Organization Discussion Paper #7, 2004 46. Adelman I. The Genesis of The Current Global Economic System, Handbook On the Globalization of the World Economy, Edited by Levy-Livemore, Northampton: Edward Elgar, 1997 47. Alliance Capitalism and Corporate Management, Enterpreneurial Cooperation in Knowledge Based Economies, Edited by John H. Dunning, Gavin Boyd, Edward Elgar Publishing, 2003 48. Ali Abbas. J. Globalization of Business: Practice and Theory, Palgrave Macmillan, 2003; 49. http://books.google.com/books?id=6HPy4IlsqTsC&pg=PA220&dq=Abbas+J.+Ali+Globali zation#PPA7,M1 50. A Storm Over Globalization, The Economist, 27th November, 1999 51. Baldwin R. Globalization: The Great Unbundling. Helsinki 2006 http://www.vnk.fi/hankkeet/talousneuvosto/tyo-kokoukset/globalisaatioselvitys-9- 2006/artikkelit/Baldwin_06-09-20.pdf 52. Barnet R. and Cavanagh J., Global Dreams: Imperial Corporations and the New World Order New York, Simon & Schuster, 1994 53. Bartlett Ch. Ghoshal S. Managing Across Borders: Transnational Solution, Harvard Business Scgool Press, 2002 54. Brakman S, Garresten H, Marrevijk C. V. Cross Border Mergers and Acquisitions: The Facts as a Guide For International Economics, CESifo Working Paper #1823, 2006 http://publishing.eur.nl/ir/repub/asset/12983/CrossBorderMergers_2007.pdf 55. Cartwright R. I. Mastering Globalization of Business, Palgrave Macmillan, 2004 56. Chandler A., Mazlish B., Leviathans: Multinational Corporations and the New Global History, Cambridge University Press, 2000 57. Cordey, P. A. Business and State Relations in Latin America, The Role of Transnational Corporations, University of Fribourg, 2005 58. Daniels J.p. Vanhoose D. D. Global Economic Issues and Policies, Thomson South Western, 2006 59. Dicken P., Global Shift: Transforming the World Economy, London, Paul Chapman Publishing, 1998 60. Dirlik A. Globalization as the End and the Beginning of History: The Contradictory Implications of a New Paradigm, Duke University, 2003 61. Dunning J., The Globalization of Business, The Challenges of the 1990s, Routledge, 1993 62. Dunning J. Robson P., Multinational Corporate Integration and Regional Economic Integration, Journal of Common Market Studies Volume 26, Issue 2, published online 28 June 2008, p.103 – 125 63. http://www3.interscience.wiley.com/user/accessdenied?ID=119848658&Act=2138 &Code=4719&Page=/cgi-bin/fulltext/119848658 64. Effects of Financial Globalization On Developing Countries: Some Empirical Evidence, International Monetary Fund, March 17, 2003 65. Financial Globalization, (An Overview), Publications of IMF, 2002 66. Freeman, R. Labour Market Imbalances: Shortages, or Surpluses, or Fish Stories?, paper prepared for Boston Federal Reserve Economics Conference - Global Imbalance - As Giants Evolve, June 14-16, Chatham, Massachusetts 2006 67. Georgian Economic Trends, GEPLAC Publications, October, 2007 68. Geppert M. Matten D. Challenges For European Management in a Global Context, Palgrave Macmillan, 2002 69. Globalization and Regional Economies, Can OECD Regions Compete in Global Industries? OECD Reviews on Regional Innovation, 2007 70. Graham E. M. Global Corporations and National Governments, Palgrave Macmillan, 1996 71. Hamilton B. A., Innovation: Is Global the Way Forward? INSEAD, 2005Hill Ch. International Business: Competing in the Global Marketplace, 2000 72. Handbook on Economic Globalization and Indicators, Organization For Economic Cooperation and Development, 2005 73. Harris R. G., Globalization, Trade, and Income, Canadian Journal of Economics, November 1993 74. Hugill P. J. World Trade Since 1431: Geography, Technology, and Capitalism, JHU Press, 1993 75. Hunya G., Uneven Competitiveness of Industries in the wake of Foreign Penetration of Advanced Economies in Transition, Transnational Corporations Journal, 2001, V. 10, N. 2 76. Ietto-Gillies G. Hymer, the Nation-state and the Determinants of MNCs’ Activities, South Bank University, 2001 77. International Capital Markets, Developments, Prospects and Key Policy Issues, International Monetary Fund, 2001 78. International Investment Perspective: Freedom of Investment in a Changing World, OECD, 2007 79. International Trade Statistics, World Trade Organization, 2008 80. Jamagidze L. Construction Industry In International Business, Building Entrepreneurship and Immovable property, Proceedings of International Conference, Varna, 2005 81. Jarblad A., The Global political Economy of Transnational Corporation, A Theory of Assymentic Interdependence, Lulea University of Technology, 2003 82. Lasserre Ph. Global Strategic Management, Palgrave Macmillan, 2002 83. Korbin S. J., Globalization, Transnational Corporations and The Future of Global Governance, Chapter 12 in Andreas Geog Scherer and Guido Palazzo (Eds.): Handbook of Research on Global Corporate Citizenship. Cheltenham, UK, and Northampton, MA: Edward Elgar. 2008 84. Landes D. The Wealth and Poverty of Nations, Abacus, London, 1999 85. Levitt Th. The Globalization of Markets, Harvard Business Review, May-June, 1983, Reprinted by McKynsey Quarterly 86. Lindstorm M. Globalization and Economic Integration, What Challenges the Economies in Transitions? Finnish-Russian Graduate Student Conference, May, 1999 87. Lipsey R. E., Foreign Direct Investments and The Operations of Multinational Firms: Concepts, History and Data, NBER Working Paper Series, 2001 88. Measuring Globalization: Activities of Multinationals, OECD, 2007/2008 89. Multinational Corporations in Least Developed Countries, Un Committee on Trade and Development, 2003 90. Navaretti G. B. Venable A. J. Multinational Firms in the World Economy, Princenton University Press, 2004 91. Ohmae K. Managing in the Borderless World, Harvard Business Review, May/June, 1989, p.152-161 92. O’Rourke K., Williamson J. Globalization and History: The Evolution of a Nineteenth Century Atlantic Economy, MIT Press, 2001 93. Pilat D. The Measurement of International Collaboration, OECD, October, 2008 94. Porter M. E. On Competition, Harvard Business Press, 1998 95. Porter M. The Competitive Advantage of Nations, Free Press, 1990 96. Poverty in An Age of Globalization, The World Bank, 2000 97. Robinson, W. Globalization, the World System, and “Democracy Promotion” in US Foreign Policy. Theory and Society, Vol. 25, No.5 Oct., 1996, p. 615-665 98. Robertson R., Mapping the Global Condition, Theory, Culture & Society, 1990, Vol. 7, No. 2 99. Ruane F., Ugur A., Export Platform FDI and Dualistic Development, Transnational Corporations, April 2006, Vol. 15, No. 1 100. Rugman A. and Verbeke, Regional Transnationals and Triad Strategy, A. Transnational Corporations Journal, V. 13, n. 13, 2004 101. Rugman A. The Regional Multinational: MNEs and Global Strategic Management, Cambridge University Press, 2005 102. Sattineni A. Outsourcing and Off-shoring: options for US Construction Industry, International Business and Economic Research Journal, May, 2008, V.7, N 5 103. Sholte J. Global Capitalizm and the State, International Affaires, July, 1997, V. 73 n. 3 104. Stopford, J. Strange S. Rival States, Rival Firms: Competition for World Market Shares. Cambridge University Press, UK, 1991 105. Storehouse J. Campbell D. Global and Transnational Business: Strategy and Management, Palgrave Macmillan, 2003 106. Stutz F. P. Warf B. World Economy, Resources, Location, Trade and Development, Fifth Edition, Pearson Prentice Hall, 2007 107. The Theory of Transnational Corporations: A Historical Perspective, Edited by J. Dunning, Routledge, 1993 108. Tinbergen J. International Economic Integration, Elsevier, 1965 109. World Investment Report, Transnational Corporations and Internationalization of R&D, UNCTAD 2005 110. World Investment Report, Transnational Corporations, Extractive Industries and Development, UNCTAD 2007 111. World Investment Report, Transnational Corporations and the Infrastructure Challenge, UNCTAD, 2008 112. World Investment Report, Market Structure and Competition Policy, UNCTAD, 1997 113. Woods M. International Business, Palgrave Macmillan, 2001 114. Waters M., Globalization, New York: Routledge, 1995 115. Yusuf Sh., Stiglitz J., Development Issues, Settled and Open, Frontiers of Development Economics, The Future in Perspective, World Bank, 2000 116. www.unctad.org/fdistatistics 117. www.unctad.org/fdiprospects 118. www.corpwatch.org 119. www.wto.org/statistics 120. www.eclac.cl/publications/globalization_Ch.2.pdf 121. www.iveybusinessjournal.com 122. www.iie.com 123. http://rru.worldbank.org/paperslink 124. www.networkideas.org/edu/edu.htm 125. www.statistics .ge 126. http://www.bea.gov/scb/pdf/2004/03March/0304MNC.pdf 127. www.singastat.gov.sg 128. www.internetworldstats.com 129. www.top.ge 130. www.gcr.weforum.org 131. www.imd.ch 132. http://www.georgiatoday.ge/article_details.php?id=5258 133. www.businessinfo.ge 134. http://www.borjomi.ge/en 135. ww.enr.com
Keywords
Citation
Collections