ცოდვა, დანაშაული და დანაშაულობა

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა
Abstract
ოცდამეერთე საუკუნეში, კვლავაც ამოუხსნელია დანაშაულისა და დანაშაულობის ფენომენი. დანაშაულ(ობ)ის პრობლემატიკაზე, კრიმინოლოგიაში მრავალი ბიოლოგიური, ფსიქოლოგიური და სოციოლოგიური თეორია არსებობს. თანამედროვე კრიმინოლოგიამ, თეორიებისა და კონცეფციების ინტეგრირებულ მეთოდსაც მიმართა. თუმცა, ამ მიდგომამ დადებითი შედეგი მაინც ვერ გამოიღო, რადგან კრიმინოგენური სიტუაცია მსოფლიოში სულ უფრო საშიშ ხასიათს ღებულობს; ჩნდება დანაშაულის გამოვლინების ახალი ფორმები და იზრდება დანაშაულობის გავრცელების მასშტაბები. აღნიშნულ ფონზე, მნიშვნელობას იძენს ჰამარტიოლოგია (Hamartiology),ქრისტიანულიმოძღვრებაცოდვისშესახებ, რადგან მიჩნეულია, რომ ცოდვა წარმოადგენს ზოგადად ყველა ნეგატიური მოვლენის სათავეს, და მათ შორის, დანაშაულ(ობ)ის. აღნიშნული სტატია იკვლევს დანაშაულის საკანონმდებლო და დანაშაულობის კრიმინოლოგიურ ცნებებში ტრანსცედენტულ და ცოდვის ნიშან-თვისებებს. ირკვევა, რომ ორივე კატეგორია,კონცეპტუალურადცოდვისგამოვლინებისფორმებია, რაც მეცნიერული თვალსაზრისით, შესაძლებლობას იძლევა, დანაშაულისა და დანაშაულობის კონცეფციები, სრულიად „ახლებურად“ იქნას გააზრებული. In the twenty-first century, the phenomenon of crime and criminality is still unexplained. There are many biological, psychological and sociological theories on the problem of crime and criminality in criminology. Modern criminology has also applied an integrated method of theories and concepts. However, this approach has not yet yielded positive results, as the criminogenic situation in the world is becoming increasingly dangerous; new forms of crime are emerging and the scale of crime is increasing. Taking into consideration the given setup, the Hamartiology, the Christian doctrine of sin, is gaining importance as sin is considered to be the source of all negative events in general, including crime and criminality. The present article expolres the transcendental and features of sin in the legislative and criminological concepts of crime and criminality. It turns out that both categories are conceptual forms of sin, which, from a scientific viewpoint, allows the concepts of crime and criminality to be shaped in a completely “new” manner.
Description
Keywords
ცოდვა, დანაშაული, დანაშაულობა, ნორმა, სამართალი, sin, crime, crime, norm, law
Citation
სამართლის ჟურნალი, 2022 N1, გვ. 5-23
Collections