არასრულწლოვანთა განრიდების და მედიაციის სისხლისსამართლებრივი, კრიმინოლოგიური და ფსიქოლოგიური ასპექტები

Abstract
აღნიშნულ წიგნში გაანალიზებულია არასრულწლოვანთა განრიდების და მედიაციის საქმეები, რომლებიც განხორციელდა 2010-2013 წლებში. წიგნში ასევე განხილულია არასრულწლოვანთა განრიდების და მედიაციის თეორიული (კრიმინოლოგიური და ფსიქოლოგიური) საფუძვლები. მსხვერპლის როლი მედიაციის პროცესში და მედიაციის მნიშვნელობა სისხლის სამართლის მართლმსაჯულებაში.
Description
Keywords
Citation
არასრულწლოვანთა განრიდების და მედიაციის სისხლისსამართლებრივი, კრიმინოლოგიური და ფსიქოლოგიური ასპექტები, თბილისი, PH International, 2013, გვ. 176
Collections