ილია ჭავჭავაძის „მგზავრის წერილების“ პრობლემატიკა. Problematic of The Letters of a Traveler by Ilia Chavchavadze

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა
Abstract
Ilia’s main message and question-dilemma reveals itself at the finale of the Letters of a Traveler. All the other parts and episodes of the plot, the creative-image system are organized gradually and are directed towards one target center, serve the cause of showing the mentioned. In return, the given main idea knot of the literary work defines and gives sense to all the episodes of the essay. Such interrelation solidifies the whole work and in the time-space flow, Letters of a Traveler transforms into the chronicles of “nation’s ulcer”, “luck and misfortune”, movement-immobility, the light and the darkness, search for and setting of future roads. “Povoska”, “Iamshchik”, “Podporuchik”, “Fransieli” and realities affiliated with them are the thinking image-ideas tied into one system; they are the images of Georgia’s present, real life, which, at the same time turn our sight towards the past; they show the painful reality more clearly, which, by the author’s intention, serve the task of moving the nation, awakening it.
Description
Keywords
ლიტერატურა, პერიოდიზაცია, ეპოქა, ქრონოლოგია, მსოფლმხედველობა, ჟანრი, Literature, Periodization, Epoch, Chronology, Worldview, Genre
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ახალი ქართული ლიტერატურის ისტორიის კათედრა, XIX საუკუნე − ეპოქათა მიჯნა, სამეცნიერო შრომათა ჟურნალი N 2, თბილისი, 2021, გვ. 53-74 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Faculty of Humanities Department of History of New Georgian Literature, XIX CENTURY – AT THE CROSSROADS OF EPOCHS, JOURNAL OF SCIENTIFIC WORKS N 2, Tbilisi, 2021, pp.: 53-74
Collections