ახალი ბერძნული წარწერა სოხუმის ციხიდან

Abstract
A fragment of a limestone with Greek inscription was unearthed during the excavations of Sokhumi fortress. It was first published by V. V. Vetrogradova. Her reconstruction of the text and the scholarly commentaries need some refinement and additional treatment. The first line of the inscription might mention the name of the Sanigi king – Spadagas not ―decree of the people‖, however the second line is adequately translated by Vetrogradova as ―admiring‖, as for the the third line, it is extremely difficult to reconstruct and even several possible readings does not give us an exact clue about the content, still the existence of some form of the verb ―to give‖ can be tentatively argued. The fourth line is also correctly reconstructed by Vetrogradova as ―equip/prepare‖ and the last line should be the part of the word νέμονηαι rather than the word ἂνεμος. The major meaning of the word νέμονηαι is ―to deal out, dispense‖ which can also be related with the activity of Arrian in this region. Topography of the discovery and the chronology of Arrian’s travel all correspond to this assumption however poor conditions of the fragment do not give us the opportunity to argue more.
Description
http://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings.html
Keywords
სოხუმი, ბერძნული, წარწერა, სპადაგა, არიანე
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, XVI, თბილისი, 2020, გვ. 36-48 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, XVI, Tbilisi, 2020 pp. 36-48
Collections