International economic relations of Georgia at the modern stage of globalization

dc.contributor.authorVeshapidze, Shota
dc.contributor.authorPutkatadze, Ramaz
dc.date.accessioned2023-08-02T08:29:32Z
dc.date.available2023-08-02T08:29:32Z
dc.date.issued2023
dc.descriptionაბესაძე რ. (2020). საქართველოს ინოვაციური პოლიტიკა და სისტემა. თსუ პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული. ტომი XIII. თბილისი, გვ.10–46. ელექრონული რესურსი: https://www.pgie.tsu.ge/contentimage/xxxx/shr.kreb.2020.pdf აბესაძე რ. (2022). საქართველოს ეკონომიკის ინოვაციური განვითარების სტრატე-გიის ძირითადი მიმართულებები DOI: 10.36172/EKONOMISTI.2022.XVIII.02.RAMAZ.ABESADZE“ეკონომისტი”, “Ekonomisti” #2, გვ. 22-30. ბურდული ვ. (2020). საქართველოში ინოვაციების გავრცელების სექტორული და რეგიონული პრობლემები. თსუ პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული. ტომი XIII. თბილისი, გვ. 98–179. ელექრონული რესურსი: https://www.pgie.tsu.ge/contentimage/xxxx/shr.kreb.2020.pdf მაღრაძე ზ. (2022). ახალი ფორმატის აბრეშუმის გზა. https://tv9news.ge/ka/akhali-ambebi/garthoba/article/31730 მაღრაძე ზ., (2022). საქართველოსკენ დიდი ქარავნები დაიძრება. https://tbilisipost.ge/news/zurab-maghradze---saqartvelosken-didi-qaravnebi-daidzreba/6351 მაღრაძე ზ., (2022). "ვინც მოისმენს, ის მოიგებს" - მალე, საქართველოს წლიურად $35 ტრილიონის ტვირთები მოადგება, გვინდა, რომ ფული დარჩეს პირველ რიგში ქართველ ხალხს? https://tbilisipost.ge/news/zurab-maghradze-vin-moismens-is-moigebs---male-saqartvelos-tsliurad-35-trilionis-tvirtebi-moadgeba-gvinda-rom-fuli-darches-pirvel-rigshi-qartvel-khalkhs-/6248 პაპავა ვ. (2001). „საქართველოს საერთაშორისო ეკონომიკური ფუნქცია.“ სოციალური ეკონომიკა,“ N 5. პაპავა ვ. (2017). “ერთი სარტყელი – ერთი გზის ინიციატივა” და საქართველო. თბილისი, საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობათა კვლევის ფონდი. ტალიკაძე ნ., (2022). სასურსათო უსაფრთხოების მდგომარეობა - უახლესი ტენდენციები ციფრებში. https://idfi.ge/ge/food_security_latest_trends_in_numbers უკლება მ., ციხელაშვილი მ. (2022). სამხრეთ კავკასია საგარეო ვაჭრობის განზომილებაში. https://di.gov.ge/publications/analytical-papers/samkhreth-kavkasia-sagareo-vatcrobis-ganzomilebashi-mikheil-ukleba-da-mamuka-cikhelashvili/ უკლება მ., ციხელაშვილი მ., თავაძე ნ. (2022). სამხრეთ კავკასია გლობალურ მონაცემთა რაკურსში – ინდექსები, რეიტინგები. https://di.gov.ge/publications/analytical-papers/samkhreth-kavkasia-globalur-monacemtha-rakursshi-indeqsebi-reitingebi-mikheil-ukl-+eba-mamuka-cikhelashvili-nukri-thavadze/ ღაღანიძე გ. (2018). საქართველოს საექსპორტო პოტენციალის მენეჯმენტის აქტუალური საკითხები. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი. 149 გვ. შენგელია თ., (2022). სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების ეკონომიკური განვითარება COVID-19 პანდემიის პირობებში. შრომების კრებული, გვ. 363–370. ხუსკივაძე მ. (2020). საქართველოს ეკონომიკის რესურსული უზრუნველყოფა თანამედროვე ეტაპზე. თსუ პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული. ტომი XIII. თბილისი, გვ. 271–292. ელექრონული რესურსი: https://www.pgie.tsu.ge/contentimage/xxxx/shr.kreb.2020.pdf ჯიბუტი მ. (2022). საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის გამოწვევები. შრომების კრებული,გვ.477–482. Aslamazishvili, N. (2021). Pandemic and Recent Trends in Balance of Payments: The Case of Georgia. Globalization and Business. 12, 94-102. https://doi.org/10.35945/gb.2021.12.013 Aslamazishvili N. (2020). Georgia in the World of Coronomics: Threats and Challenges. Globalization and Business. 10, 94-102. https://doi.org/10.35945/gb.2020.10.012 Bedianashvili G. (2022). The COVID-19 Pandemic, Globalization and the Socio-Economic System of the Country (Macro Aspect). Proceedings, p.38–42. Eteria, E. (2019). Georgia’s Trade Performance in the Light of EU-Georgia Deep and Comprehencive Free Trade Area, Ecoforum Journal, 8(2/19). Eteria, E. (2022). Economic Dimension of the EU-Georgia Association Agreement: Theo- ry and Practical Implications. “Ekonomisti”. N 1,VOLUME XVIII. P. 69-80. Castles S. Miller. (2020). The Age of Migration. International Population Movement in the Modern World. Washington. 2020. Danelia I. (2021). Impact of COVID-19 on Container Shipping Industry Case of Georgia. DOI: 10.13140/RG.2.2.27147.00807 Conference: Container Transportation in Georgia: market, claims and freight issues. https://www.researchgate.net/publication/354316469_Impact_of_COVID19_on_Container_Shipping_Industry_Case_of_Georgia Gvelesiani, M., & Veshapidze, S. (2016). European Values: What Can We Implement from Them and How Can We Implement Them in Georgia. Globalization & Business. (1). 40-46. (In Georgian). Gvelesiani, M., & Veshapidze, S. (2016). Values: Limits and Contradictions. Globalization & Business, (1). 35-39. (In Georgian). Putkaradze R. (2019). Georgia in the European Union's Eastern Partnership Countries: His-torical Aspects and Challenges. Journal, Ecoforum Journal. Volume 8, Issue 1(18). Papava V. (2020). Becoming european: challenges for Georgia in the twenty-first century. iUniverse. Bloomington. Papava V. (2020). Georgia’s european way during the period of pandemic deglobalization. Rondeli Blog, August 6, https://gfsis.org.ge/blog/view/1091. Shengelia, T., Berishvili, K., & Jganjgava, K. (2022). IMPROVING THE METHODOLO-GY OF MEASURING SOCIAL CAPITAL IN INTERNATIONAL COMPANIES. Sciences of Europe, (97), 15-18. Silagadze A. (2022). Economics Contemporary Global Economic Trends: Transitional Econ-omies during Covid-Depression. BULLETIN OF THE GEORGIAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES, vol. 16, no. 3, p. 130–135. Veshapidze, S., & Zoidze, G. (2022a). On State Intervention in the Economy through the Budget in Georgia. WORLD ECONOMY AND INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS. - International Scientific Collection - Vol. 5. Kyiv – CUL. https://doi.org/10.5281/zenodo.5807500. Veshapidze, S., Otinashvili, R., Gvarutsidze, A., Abuselidze, G., Zoidze G. (2022). "Mod-ern technologies to overcome the challenges of globalization". Entrepreneurship. Volume: 10, Number: 2.https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=1074987 Veshapidze, S., & Zoidze, G. (2022). Value choices of the community in the context of the covid-19 pandemic (საზოგადოების ღირებულებითი არჩევანი კოვიდ-19 პანდემიის პირობებში) URI: https://dspace.tsu.ge/handle/123456789/1405 Zubiashvili, T., Veshapidze, Sh. Labor Emigration and Employment in Georgia. (Co-authorship). Humanities and Social Sciences Review, Volume 09, Number 01, 2019,USA.pp.127-136. http://www.universitypublications.net/hssr/0901/html/E9X94.xml Zoidze, G., & Veshapidze, S. (2022) The Modern Economy and Values. Publisher Cam-bridge Scholars Publishing.en_US
dc.description.abstractIn the presented article, the field of interest of scientific research is the identification and determination of the results and perspectives of Georgia's participation in international eco-nomic relations. The interest in the research topic is due to the fact that the level of economic development of Georgia is significantly dependent on the quality of relations with the rest of the world and international economic unions. International economic relations are an important factor of the country's sustainable de-velopment, which contributes to the acceleration of scientific and technological progress, the rational use of natural resources, the globalization of the world economy, the sharing of inter-national production experience, the accelerated development of international trade in goods and services, the free movement of capital and people. The purpose of the research is an in-depth examination of the results and perspectives of Georgia's participation in international economic relations. Its essence is expressed in the participation of Georgia in the trade of goods, services and technologies, it is also important to cover the aspects of the international movement of labor and capital, integration with the countries of the world, digitalization of the economy. The subject of the research is the evaluation of the results of international economic relations of Georgia. In particular, the analysis of what results the proximity to the international community and the involvement in the world economy have brought to the country, as well as what opportunities can be seen in the future. The object of the research project is the international economic relations of Georgia formed at the modern stage of globalization, the mechanisms of regulation of foreign trade of Georgia, the priority directions of transport and logistics services of Georgia in the world market, the participation of Georgia in the international migration of capital and labor and international economic integration. The research has the character of both quantitative and mostly qualitative research, which is based on both Georgian and foreign scientific publications, reports of international economic organizations and other sources about the development of international economic relations of Georgia. In particular, the research is based on: United Nations and international organizations documents, reports, researches; Georgian policy documents, development strategies; relevant laws and regulations; sociological research materials and others. The research will be carried out on the basis of deduction, induction, analysis and synthesis, based on an in-depth analysis of the results and perspectives of international economic relations of Georgia. Among the theoretical and empirical research methods used in the process of working on the research project, the desk research and field research methods are worth mentioning. Desk research includes the analysis of relevant statistics, articles, letters, policy documents, institutions, legislation etc. Field research includes both quantitative and qualitative sociological surveys. In today's conditions, the global economy has entered a new era of national security. The COVID-19 pandemic has made clear the vulnerability caused by the extreme dependence on global supply chains and the lack of coordination to combat global health risks. But what has most informed this new era is Russia's unprovoked invasion of Ukraine, sabotage of the world economy, food wars, and energy wars. In addition to the human and economic losses, the war in Ukraine has sharply intensified the rift between the Western and Eastern geopolitical blocs, gathered around the United States and China, respectively. In the modern world, the economic development of any country depends on both domestic and foreign factors. Therefore, in the conditions of modern socio-economic development, international economic relations are one of the most important factors of sustainable development of Georgia. It contributes to the acceleration of scientific and technological progress, the rational use of natural resources, the globalization of the world economy, the exchange of industrial experience, the accelerated development of international economic relations and world trade in goods and services. The main goal of the development of the world economy is the maximum use of the advantages of the joint economic potential of the world community. At the same time, it is necessary to realize that countries play different roles in this process, and the international importance of any country or its individual region is based on existing natural resources, the dynamics of economic development, its place in the world system of production of goods and services, and the existence of financial resources, its availability. Georgia is successfully involved in the world economic community, increases its export potential, expands economic cooperation with the countries of the world, establishes mutually beneficial relations with the USA, the European Union, the Republics of Azerbaijan and Armenia, the Middle East, Kazakhstan and other Central Asian republics, the Russian Federation, China, European countries, with Japan, with the entire world community, which is a set of interacting entities for the purpose of regulating international relations. Systematic understanding of international economic relations is necessary for Georgia's integration into the world economic community. Therefore, it is important to find out the accompanying trends of the global processes of the modern world economic space and their impact on our country. It is important to assess where the future development of the sovereign state of Georgia is headed, in what ways the safety and well-being of our citizens can be ensured, what are its priorities, what are the external orientations of the country's development. In this context, the European integration of Georgia is an important issue. In this short time, the priority of the country is to get the candidate status and get even closer to the EU membership. The news of the article is next. Overcoming the world global economic crisis of 2007-2008 at low rates, which is manifested by the slowing down of the growth rate of world trade, by reducing the flows of direct foreign investments, first of all, in developing market countries, means that new tendencies in the development of international economic relations have emerged. It concerns the international movement of factors of production, new tendencies in the international movement of capital and labor, as well as changes in the international market of intellectual property. The globalization of the economy is significantly influenced by the development of the digital economy, which depicts the impact of digitalization on each form of international economic relations. Based on the analysis of the official documents of the international organizations, the tendency of expanding the digital economy and overcoming the digital inequality in the 21st century is intersected.en_US
dc.identifier.citationEkonomisti, №4, Volume XIX, 2023, pp. 58-69en_US
dc.identifier.issn1987-6890
dc.identifier.urihttps://dspace.tsu.ge/handle/123456789/2270
dc.language.isogeen_US
dc.publisherIvane Javakhishvili Tbilisi State University Paata Gugushvili Institute of Economicsen_US
dc.subjectglobalization of the economy, rational use of resources, international trade, free movement of capital and people, logistic hub, regional economic integrationen_US
dc.titleInternational economic relations of Georgia at the modern stage of globalizationen_US
dc.typeArticleen_US
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
International Economic Relations of Georgia at the Modern Stage of Globalization.pdf
Size:
468.42 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Collections