კომპლიმენტის გამომხატველი ფრაზების სტრუქტურული აგებულება თანამედროვე ქართულ ენაში

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
მერიდიანი
Abstract
The compliment is a remarkable means of interpersonal communications expressing, both, admire, prize etc. (personal level) and the communication culture type of nation (general level). The choosing and using of compliments is considerably depended on the personal-individual and objective (situational) circumstances. The paper is exploring the structure of phrases expressing compliments in Modern Georgian Language. They are as follows: 1. Direct compliments (with several sub-groups) – “You look nice today” 2. Indirect compliments (with several sub-groups as well) – “Your spouse is beautiful.” 3. Compliment-Antithesis – “I guess, it must be difficult to be so beautiful.” 4. Compliment-answer (with verity of content: expressing thanks, positive, negative) – “You look great”. – Thanks. You too. Compliments mostly are realized in the dialogical form, massage sent via compliment is emotionally marked and contains assessment of object. Use of the compliment In Georgian is not free. It depends on situation, gender and age of communicators, social position, level of acquaintance, etc.
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/136-shromebi-4.html
Keywords
კომპლიმენტი, ლამაზი, სემანტიკა
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, IV, თბილისი, 2011, გვ. 400-407/ Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, IV, Tbilisi, 2011, pp. 400-407
Collections