ქვის აღმნიშვნელი ტოპონიმები ქვემო ქართლში (თეთრი წყაროს რაიონის სოფლების მიხედვით)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
მერიდიანი
Abstract
Making use of natural stones or stone materials in private life of Georgia is originated from the ancient times. Taking into consideration its shape and form, stone as natural material had not only the function in private life but ritual as well, and was one of the main attributes in the definition of mentality at pre- Christian period. Naturally, the toponyms denoting stone were created in the regions rich with stones, where from the very begining people gave to it the functions of housing and private life. Some huge boulders were lodded with ritual function. Kvemo (Lower) Kartli is the most distingushed place with the existance of toponyms denoting stone, the appearing of which we consider to be special geological structure of Algeti river and Khrami river canyons. The most important from them are “Gokhnari Karknali” and “Bedeni Lodovani” in Algeti canyon, “Karknali” near Samhvilde, “Tash-Bashi” in Trialeti region, “Gmirt- Nakveti” originates from stone buildings in Algeti canyon and others. From the toponyms on Georgian language denoting megalit stones the following names are preserved: “Kva-Gora”, “Kriakhi”, “Lodis Tskaro”, “Kvakatsa”, “Kvajvari”, “Kva-sveti”, “Kviseri”, “Gokhnari”, “Gokhiani”, “Didlodiani”, “Sajvare”, “Kvakrili”, “Kvavnari”, “Nishi”, “Akudebuli Kva”, “Agmartuli Kva”, “Marto Kva” and others. The historical, folk, linguistic and onomastic matereals make it clear that the region of Kvemo (Lower) Kartli, especially the territory of historical Gachiani represents the old settlement of Georgian people, where each boulder is the property of the ancient Georgian civilization and past.
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/140-shromebi-33.html
Keywords
ტოპონიმიკა, ქვემო ქართლი, თეთრიწყარო
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, III, თბილისი, 2011, გვ. 80-94 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, III, Tbilisi, 2011, pp. 80-94
Collections