სოციალური მუშაკის როლი ინკლუზიური განათლების მხარდამჭერ სისტემაში

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023-06-29
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ძალისხმევით მიმდინარეობს ინკლუზიური განათლების მხარდამჭერი სისტემის რეფორმირება. რეფორმირების მიზანია არსებული მხარდამჭერი მომსახურებების ეფექტიანობისა და ხელმისაწვდომობის ზრდა. ეს კი არსებული მომსახურებების ინკლუზიურობის ზრდასა და მომსახურებების მიღების საჭიროების მქონე მოსწავლეთა მოცვის გაფართოებასაც გულისხმობს. კერძოდ, საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის, ფსიქოსოციალური მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფას არა მხოლოდ ტიპური განვითარების, არამედ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებისა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოსწავლეებისთვისაც, რაც ამჟამად ვერ ხორციელდება. ამასთან იგეგმება მომსახურებების ადმინისტრირება ერთი მიწოდების აღმასრულებელი უწყების - საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის მიერ. ახალი ხედვის შესაბამისად, განახლებული მხადამჭერი სისტემის წიაღში მომსახურებების მოდიფიცირება გააუმჯობესებს მათ შორის კოორდინაციას და შეამცირებს მომსახურებების მიმღებთათვის მომსახურებით სარგებლობის ბარიერებს. სტატიაში გაშუქდება სისტემის ფუნქციონირების განახლებულ ხედვა, რომელიც სხვა ცვლილებებთან ერთად, განათლების სისტემაში ახლად განვითარებული სოციალური მუშაკის კომპონენტის გაძლიერებასაც ისახავს მიზნად. სოციალური მუშაკები ამჟამადაც ჩართულები არიან მოსწავლეთა ფსიქოსოციალური მომსახურების მიწოდების პროცესში სასკოლო გარემოში. ისინი არაერთ შემთხვევაზე მუშაობენ. სოციალური მუშაკები არ შემოიფარგლებიან სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებისა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოსწავლეებისთვის ინდივიდუალური პრობლემების მოგვარებით და მათი სკოლაში ინტეგრირების, სოციალური შეჭიდულობის გაძლიერების საკითხებს და სოციალურ ადვოკატობასაც მოიცავენ თუმცა ყველა მოსწავლისათვის ინკლუზიური სასკოლო გარემოს ფორმირებისათვის კვლავ არსებობს ხელშემშლელი ფაქტორები. ამ გამოწვევების ფონზე თანაბრად მნიშვნელოვანია ცოდნის გაღრმავებაც და სამიზნე ჯგუფისათვის მომსახურების მომწოდებელთა კოორდინირებული მუშაობაც. ახალი სისტემის ფორმირების კვლალ და კვალ სოციალური მუშაკი უფრო აქტიურად და ეფექტიანად იქნება ჩართული ამ სამიზნე ჯგუფისათვის მომსახურების მიწოდების პროცესში, დატკიცებული კონცეფციისა - ზოგადსაგანათლებლო სისტემაში სოციალური მუშაობის კონცეფცია და დატკიცებული სტანდარტების - სოციალური მუშაკისთვის სოციალური მუშაობის პროფესიული სტანდარტები შესაბამისად. სტატია წარმოადგენს ხედვას ამ კომპონენტის განვითარებისა და პოტენციური გამოწვევების შესახებ
Description
Keywords
ინკლუზიური განათლება, ახალი მხარდამჭერი სისტემა, სოციალური მუშაკი, ფსიქოსოციალური მომსახურება, Inclusive education, new support system, social worker, psychosocial service
Citation