ეტიმოლოგიური ძიებანი: კაცი, ადამიანი

Abstract
-ian (possesive suffix in Georgian) is derived from the marker -ean, the function of which in the Old Georgian should have been to indicate the origin from someone from which the understanding of possession and succession should have developed: krist’-ian-i (Christian), mahmadian- i (Muslim), etc. (Shanidze 1953, 1976). adamian-i (human), a descendant of Adam, a rational being. Old Geo. adam-ean-i (A-1105, 83v – Abuladze, 1973: 2) and adamian- i (A-162, 15v – Sarjveladze, 1995: 1). It is derived from the proper name Adam with the suffix -ean/-ian. In the Old Georgian, k’aci (man) is common in this sense. k’ac-i, “human; man” has been recorded since the 5th century. It is of common Kartvelian origin. Based on the correspondence Geo. k’ac- k’ac-i “man; husband”: Megr. k’oč- k’oč-i “man; husband” : Laz. k’oč- k’oč-i “man; husband”; k’očon- i k’oč-i “manly (real) man” : Svan. č’äš- / č’š- č’äš “husband”; č’äš-jak/ le- č’š-Gr-i “fiancé” for the common Kartvelian level *k’ac1- archetype is reconstructed (Chikobava 1938; Klimov 1964; Fähnrich, Sarjveladze 2000; Fähnrich 2007; Kurdiani 2007; Chukhua 2008; Gigineishvili 2016). Issues related to the understanding of the named concepts and typological parallels from different languages will be discussed in the paper.
Description
Keywords
ქართველური ენები, ეტიმოლოგია, ტიპოლოგია, Kartvelian Languages, Etymology, Typology
Citation
სამეცნიერო კონფერენცია ტოგო გუდავა – მეცნიერი და მასწავლებელი, ეძღვნება დაბადებიდან 100 წლისთავს, თეზისები, 20 დეკემბერი 2022, გვ. 19-22