მარაგების გაუფასურების აღრიცხვის საკითხები

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცელობა
Abstract
საწარმოებს შეუფერხებელი მუშაობისათვის სათანადო რაოდენობის და სახეობის მარაგი ესაჭიროება. შეძენილმა მარაგმა მის მოხმარება-რეალიზაციამდე შეიძლება და- კარგოს თავისი ღირებულების ნაწილი - გაუფასურდეს და შედეგად, მარაგის სააღრიცხვო ღირებულება ხდება მის ნეტო სარეალიზაციო ღირებულებაზე ნაკლები. საწარმომ უნდა მოახდინოს მარაგის გაუფასურების პროგნოზირება და მისი წინასწარ აღიარება გაუფასურების რეზერვის სახით. საწარმოებმა გაუფასურების რეზერვის შექმნის წესები უნდა შეიმუშაონ და ასახონ სააღრიცხვო პოლიტიკაში. ასეთ შემთხვევაში წინდახედულობის და სიფრთხილის პრინციპის შესაბამისად გაუ- ფასურების რეზერვის შექმნა უზრუნველყოფს მარაგების ასახვას მათი რეალური ეკონომიკური სარგებლის მოტანის პოტენციალით და რეალურ ფინანსურ შედეგებს, რაც განაპირობებს ფინანსური ანგარიშგების უტყუარობას.
Description
1. ფინანსური ანგარიშგების მომზადების კონცეპტუალური საფუძვლები, 2021 წ. მდგომარეობით 2. ბასს 1 ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა, 2021 წ. მდგომარეობით 3. ბასს 2 მარაგები, 2021 წ. მდგომარეობით 4. ბასს 37 ანარიცხები, პირობითი ვალდებულებები და პირობითი აქტივები, 2021 წ. მდგომარეობით 5. ბასს 36 აქტივების გაუფასურება, 2021 წ. მდგომარეობით.
Keywords
მარაგი, თვითღირებულება, ნეტო სარეალიზაციო ღირებულება, მარაგის გაუფასურება, მარაგის გაუფასურების რეზერვი
Citation
VI საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: "გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში", თბილისი, 2021, გვ. 81-85
Collections