გამეორება მხატვრულ ნაწარმოებში და მისი გადმოცემა თარგმანში

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The peculiarity of the repetition, which allows the authors to widely apply this technique, is its stylistic multifunctionality and the possibility of wide compatibility with other stylistic means. The stylistic figure “repetition” sometimes becomes one of the characteristic features of the individual artistic style of one or another author, passing from one of his works to another. Repetition as a stylistic category is an integral feature of F.M. Dostoevsky, artistically justified in his works of different genres and at different stages of his work. Repetitions are directly related to the “style-forming core” of Dostoevsky’s individual handwriting and stem from the nature of the writer’s creative individuality. In the nature of repetitions, in their quantitative use and stylistic originality, the excitement and tension of the narrative are manifested with particular vividness. Along with other expressive means, repetitions in Dostoevsky’s work are “meaningful elements of the artistic form”. This study was conducted based on the novel by F. Dostoevsky “The Brothers Karamazov” and is intended to expand the understanding of stylistic repetition as a vivid means of expression in a work of art in terms of its types and functions, as well as methods of translation. In the novel «The Brothers Karamazov», repetitions as one of the means of speech characterization of characters are deeply individual in nature. Reflecting the state of mind of the heroes, they often reflect the originality of their thinking. The analysis revealed the main ways of translating repetitions in the novel “The Brothers Karamazov” into Georgian. Repetitions carry significant pragmatic, sociolinguistic and psycholinguistic information about the state of the characters, characterize the relationship of the interlocutors and other components of the communicative situation, therefore, their transfer during translation requires serious attention to them and the choice of optimal translation solutions that contribute to the achievement of adequacy in the translation text. The discrepancy between the structures of repetitions of the original and the translation is due to the specifics of the interpretation of the text by the translator, as well as the stylistic possibilities of typologically different languages – Russian and Georgian.
Description
კონფერენცია მიძღვნილია აკადემიკოს კოტე წერეთლის 100 წლის იუბილესადმი/ DEDICATED TO THE 100TH ANNIVERSARY OF ACADEMICIAN KONSTANTINE TSERETELI
Keywords
გამეორება, სტილისტური ხერხი, ექსპრესიულობა, სამეტყველო დახასიათება, Repetition, stylistic figure, expressiveness, speech characteristic
Citation
XV საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია, თეზისები, ივლისი 5-6, 2021, 9-12 გვ./ XV Faculty Scientific Conference, Abstracts, July 5-6, 2021, pp. 9-12