ქართული სახელმწიფოებრიობის პრობლემა არჩილ ჯორჯაძის ნააზრევში

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
მერიდიანი
Abstract
In his public letters during 1907-1911, Archil Jorjadze, Georgian political figure, had postulated the conceptional system for the restoration of Georgian statehood. According to analysis of those letters, we come to conclusion that Jorjadze’s vision consisted from four major principles in his thoughts: 1. At the beginning, independence of Georgian state should have been realized in the manner of national-territorial autonomy which was reckoned to be the transitional step for the independence of Georgia. 2. Transfer of the lands to the peasants that was importan step for the economical development. 3. Westernization of Georgia through the capitalistic development and making of democratic system. 4. In perspective, realization of social-federalism as Georgian version of European socialism – so-called “Georgian-socialism”, which could have been non-alternative concept of social justice.
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/140-shromebi-33.html
Keywords
არჩილ ჯორჯაძე, ვესტერნიზაცია, ქართული სოციალიზმი
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, III, თბილისი, 2011, გვ. 279-296 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, III, Tbilisi, 2011, pp. 279-296
Collections