თბილისის ამირათა ისტორია ნუმიზმატიკური მასალების მიხედვით

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The first coin of emirs of Tbilisi was struck in A.H. 342 (953-954) during the rule of emir Mansur b. Ja’far. However, he was not the first Arab who struck his own coins at Tbilisi mint. Even two centuries earlier Marwan bin Muhammad (later known as Faliph Marwan II) released Arabic copper coins with his name (pic. 1). That coin by its calligraphy and its Islamic legend belongs to the coin group struck by the Umayyad Faliphate. Thus we can assume that the coin is related to Marwan bin Muhhamad, the last Faliph of Umayyad Faliphate. Marwan bin Muhammad invaded Georgia in 735-737 and in 744 he became Faliph. Thus, this coin could have been struck in 735-744. We cannot say for sure that Marwan bin Muhammad was the first emir of Tbilisi, but that coin is the first epigraphic monument where the title “Emir” and the word “Tbilisi” are mentioned together. Moreover, we also know that the institution of Emir in Kartli was founded after the conquests of Marwan bin Muhammad. As to the coins of Ja’farid emirs of Tbilisi, we mentioned that the first emir who struck the coin with his own name was Mansur bin Ja’far (pic. 3), whose ruling is known only through the numismatic sources, as is the case with his successor Ja’far b. Mansur (pic. 4). The emission occupies an important place in the coinage of the Ja’farid dynasty. Under the rule of emir ‘Ali b. Ja’far began the so called “silver crisis” and the dirhems became silver plated. So far we have known only four emissions of ‘Ali b. Ja’far, but in this paper we showed that there also existed his yet another emission. That coin (pic. 6) was struck in A.H. 408 (1017/1018) and was not known before. As we mentioned, the quality of silver in that coin is low and it means that in that period in Tbilisi there was an economic crisis caused by almost complete isolation of Tbilisi Emirate by other Georgian kingdoms.
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/170-shromebi-13.html
Keywords
მონეტები, ამირები, მურვან-იბნ მუჰამედი, მურვან-ყრუ, ზარაფხანა
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, XIII, თბილისი, 2018, გვ. 138-146 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, XIII, Tbilisi, 2018, pp. 138-146
Collections