თეიმურაზ I-ის საგარეო პოლიტიკა და მისი შედეგები

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
მერიდიანი
Abstract
During the first half of the 17th century Russia had no military and political strength to challenge Iranian influence in Eastern Georgia. In such circumstances, almost half a century, Teimuraz I King of Kakheti was permanently conducting pro-Russian foreign political course. Along with other reasons, irrational policies of Teimuraz had twice put population of Kakheti Kingdom in a great danger, first, while genocide in 1616, and then while attempts of ethnic extinction in 1650s.
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/136-shromebi-4.html
Keywords
თეიმურაზ I, ყიზილბაშები, კახეთი
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, IV, თბილისი, 2011, გვ. 231-245 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, IV, Tbilisi, 2011, pp. 231-245
Collections