ტროპი ქართულ მჭევრმეტყველებაში

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
მერიდიანი
Abstract
წინამდებარე მონოგრაფია მომზადდა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის თეორიული და გამოყენებითი ენათმეცნიერების სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტში. წიგნი ეფუძნება დისერტაციას სახელწოდებით − „ქართული მჭევრმეტყველების ტექსტების ლინგვისტური ანალიზი: ტროპის სახეები“. ნაშრომი განკუთვნილია ფილოლოგების და, სახელდობრ, როგორც ენათმეცნიერებისა და ლიტერატურათმცოდნეების წრისთვის, ისე საკითხით დაინტერესებული ფართო აუდიტორიისთვის. The monograph has been prepared at the Institute of Theoretical and Applied Linguistics at the Faculty of Humanities of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University. The book is based on the doctoral dissertation: “Linguistic Analysis of the Georgian Rhetoric Texts: Types of Tropes”. The publication is addressed to philologists and, namely, for a circle of both linguists and literary critics, as well as to wider audience interested in the issue.
Description
ეძღვნება აკად. თამაზ გამყრელიძის ხსოვნას / In Memoriam of Acad. Thomas V. Gamkrelidze
Keywords
Rhetoric, Rhetorical Theory and Practice, Georgian Rhetoric, Georgian Rhetoric Corpus, Tropes, Tropes in Georgian Rhetoric, Sketch Engine, Corpus, Corpus-based Analysis
Citation
ტროპი ქართულ მჭევრმეტყველებაში, თბილისი, მერიდიანი, 2021, 306 გვ.
Collections