ბინარული ოპოზიცია ჩემი/სხვა გურამ რჩეულიშვილის მოთხრობაში „სიკვდილი მთებში“

Abstract
In 1957, the German writer Alfred Kurella came to visit Khevsureti, Georgia, with his family. Georgian writer Guram Rcheulishvili appeared a direct witness of the tragedy unfolding here. His sensational story, “A Death in the Mountains” ,that was based on real events was written shortly after the 1957 incident. “A Death in the Mountains” was published in literary magazine “Tsiskari” in 1958, during the writer’s lifetime. Keen travelers and adventurers – the family (mother, father and son), found themselves in an amazing spot, in the highlands of Khevsureti, looking forward to seeing the celebrations of Saint’s days and attending rituals. However, an unexpected accident during horse racing turned out to be tragic for Alfred Kurella’s wife and her life came to an end on the rocks of Khevsureti. Death in the mountains is alien to the Georgian writer, because closeness to the mountains is a vital force and “he is surprised both by death and life, which he encountered there.” If others are surprised by the calm and balanced behavior of the German writer, the Georgian writer feels the weight of Kurella’s grief and even sympathizes with the German writer, who restrains himself in every possible way so as not to disturb others with his grief. As Rcheulishvili puts it: “keeps grief in perspective.” The experience of death unites the characters. Both Georgian and German writer, are the main characters in the space of a literary text. With their experiences with other characters of the story, we can talk about the development of the binary opposition “my/ other” in this story. We consider that the mentioned opposition is particularly interesting in the handwritten copy of the story (so-called rough version), where we paid attention to the extended internal monologue of the protagonist, which was not included in the story. On this issue, it is also important to analyze Guram Rcheulishvili’s personal letter to Alfred Kurella.
Description
ივანე ჯავახიშვილის დაბადებიდან 146-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია
Keywords
ქართველი მწერალი, გერმანელი მწერალი, ოპოზიცია „ჩემი/სხვა“, Georgian writer, German writer, Opposition my/other
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა აქტუალური პრობლემები, თეზისები, თბილისი, 2022, გვ.: 127-130
Collections