ერთი უმნიშვნელოვანესი ეკონომიკური ტერმინის შესახებ

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცელობა
Abstract
Description
 პაპავა ვ.,სილაგაძე ა. (2019) ერთი საკვანძო ეკონომიკური ტერმინის - „Gross Domestic Product” -ის ქართული სახელწოდების შესახებ ,, ჟურნ. „ეკონომიკა და ბიზნესი“, №1  საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - https: //www.geostat.ge/ media/29303/Mtliani-shida-produqtis-metodologia.pdf. ბოლო ნახვა 19.02.2020  ცოცანიძე გ.,ლოლაძე ნ.,დათუკიშვილი ქ. (2014) ქართული ლექსიკონი, თბ., ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა,  http://uis.unesco.org/en/glossary-term/domestic-production?wbdisable=true. ბო- ლო ნახვა 19.02.2020  პაპავა ვ., ახმეტელი რ., ლეიაშვილი პ., ულუმბერაშვილი ნ. (1993.) საბაზრო ეკონომიკის საფუძვლები (თეორიული ეკონომიკა). თბ., „მაცნე“  https: //ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9B%E1%83%97%E1%83%9A%E1%83%98%E 1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98_%E1%83%A8%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%9 0_%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%A3%E1%83%A5%E1%8 3%A2%E1%83%98 ბოლო ნახვა 19.02.2020  კრუგმანი პ.რ., ობსტფელდი მ., მელიტცი მ.ჯ., (2017) საერთაშორისო ეკო ნო- მიკა, ქართული გამოცემის სამეცნიეროდა მთავარი რედაქტორი ა.სილაგაძე. თბ.,უნივერსიტეტის გამომცემლობა  ჯიბუტი მ. (1993). საქართველოს რესპუბლიკის სოციალურ-ეკონომიკური გან- ვითარების პირველი ინდიკატური გეგმა 1993-1995 წწ. „ჟურნ. ეკონომიკა“, №12
Keywords
Citation
ეკონომიკა და ბიზნესი, №2, 2020, pp. 200-204
Collections