გალაკტიონ ტაბიძის „ხვალემ იზრუნოს ხვალისა“ (ინტერტექსტური რელაციები. დათარიღების პრობლემა)

Abstract
This paper presents analysis of Galaktion Tabidze’s known verse − „Tomorrow will look after itself“. There exists a twofold opinion on the source of inspiration of this work: according to the established viewpoint the verse „Tomorrow will look after itself“ was created under the impression obtained from Aleksandre Chavchavadze’s untitled verse („…ghimilman kari lalisa“). According to the diff erent view the lines from the Gospel of Matthew must have fulfi lled the function of creative impulse to Galaktion. To my mind the identity of the metre and refrain of both poets’ works really create the ground to consider A. Chavchavadze’s untitled verse to be the basic intertext of Galaktion’s verse. However, against the background of identity of the formal elements the essential diff erence of a plot between these two poetic works is also clearly observed. From the viewpoint of the plot Galaktion’s verse obviously resonates with the Holy Letter. It is due to this that while discussing „Tomorrow will look after itself“ we should bear in mind not only A. Chavchavadze’s untitled verse but the message of the New Testament. Without taking into consideration both of them it is impossible to analyze this work. Unlike intertextual relations of Galaktion’s verse the problem of its dating has never become the object of dispute among scholars. The work was fi rst published in 1927. Its autograph with indication of the date is not available. Despite this, it is considered to be written in 1916. Long interval between the writing of the verse and publication gives rise to doubt. It is not clear why the poet published the verse created in 1916 only eleven years later. There exist several editions more or less diff erent from the text of the „Tomorrow will look after itself“ that is known to readers. The study of the autograph testifi es to the fact that each version of the verse belongs to the twenties-thirties or even later period. For dating of Galaktion’s work of particular importance is one version of less known „Tomorrow will look after itself“. At the Georgian State Museum of Theatre, Music, Cinema and Choreography there is kept an album in which interesting edition of Galaktion’s verse is placed. This extemporization dedicated to Cecilia Kalandadze is of special attention because there is poet’s inscription of a concrete date – 28 January, 1925. Compared with the rest versions this extemporization manifests more closeness with the body text. Just like „Tomorrow will look after itself“ it consists of three quatrains and each line is fulfi lled by unchanged refrain. Such similarity allows us to suppose that when the poet wrote extemporization, at that time the edition known to the readers of „Tomorrow will look after itself“ had already been created. A.Chavchavadze’s untitled verse is one of the few literary works that made a great impact on Galaktion. The phrase „Tomorrow will look after itself“ is oftentimes found in his diaries. One part of these records has no date and the others are dated by thirties-forties. This fact indicates that through the line of A.Chavchavadze’s verse Galaktion got interested not in the 1910s but far later. With account of the peculiarities of Galaktion’s records and verse editions we may suppose that „Tomorrow will look after itself“ was written not in 1916 but in the twenties, more precisely at the end of 1924 or beginning of 1925.
Description
ივანე ჯავახიშვილის დაბადებიდან 146-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია
Keywords
ქართული ლიტერატურა, ქართული პოეზია, გალაკტიონი, Georgian literature, Georgian poetry, Galaktion Tabidze
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა აქტუალური პრობლემები, თეზისები, თბილისი, 2022, გვ.: 105-109
Collections