ქართული იდენტობის საკრალური ასპექტი

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
მერიდიანი
Abstract
The paper deals with widely accepted assertion concerning the sacral sources of collective cultural identities and divine foundation of the communities based on this type of identities. The goal of the present contribution is to document this theoretical finding through the Georgian case study. While doing so, the author concerns the current situation, then she considers the epoch of Georgian modern nation shaping (19th c); after this there are facts of medieval and ancient periods displayed and analyzed. The results of the investigation makes it evident that during many centuries Georgian cultural elite had managed to create and cultivate ideology of ethnic electivity and special national mission. Just messianic ideas and belief in Georgians’ “specialness” had played decisive role in Georgian identity survival. The conclusion above represents essential novelty in study of Georgian nation’s history as the facts reflecting subjective factors were neglected completely in Georgian historiography of Soviet and also post- Soviet era. The author of the present contribution considers this practice misleading and attempts to reason necessity of study of Georgian identity’s sacral dimension.
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/138-shromebi-1.html
Keywords
იდენტობა, კონსოლიდაცია, ქართველი ერი
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, I, თბილისი, 2011, გვ. 72-91 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, I, Tbilisi, 2011, pp. 72-91
Collections