ინტეგრაციული პროცესის სირთულეები გერმანიაში XX ს-ის 90-იან წლებში და ინოვაციური პოლიტიკა ახალ მიწებზე. DIFFICULTIES OF THE INTEGRATION PROCESS IN GERMANY IN THE 90S OF THE XX CENTURY AND INNOVATIVE POLICIES ON NEW LANDS

Abstract
On October 3, 1990, the long and controversial journey towards the unification of the two independent German states came to an end, and the tough process of actual unification began. This was felt with all the intensity in the first decade of German unification, especially by former GDR citizens and included local political, socioeconomic, and socio-psychological aspects. The urgency of the issue is determined by the crucial role of Germany in the modern world geographically, militarily and strategically, as well as by a strong economy, which is considered a backbone of a united European economy. The economic, political, socio-cultural, and psychological gaps between the two German states in the unification process was much deeper than it initially appeared. The low rate of economic development and competitiveness of the former GDR demanded a large amount of money from the central federation and parts of East Germany, resulting in a production stagnation and an increase in unemployment in the east. The socio-psychological incompatibility of East and West Germans became a serious problem, especially between the middle and older generations, resulting in tensions between them not only during the first decades of unification, but even afterward. Changes in the social priority system, demographic challenges, and new regulations have wreaked havoc on a substantial portion of East Germany’s population. Socio-economic reforms outpaced psychological readiness with new problems arising, resulting in the country being divided into two parts: the “Ossi” (East Germans) and the “Wessi” (West Germans). People in the West and the East had quite distinct lifestyles, rules of conduct, and social and cultural spheres. In East Germany, the concept of “ostalgie” (sorrow about the past; as a rule, only good memories were remembered) arose from the disintegration of established economic, sociopolitical, social, and cultural systems. Investment policy played a crucial role in the transformation of the new lands economy. Subsidies from the federal government strengthened their new capabilities. New programs were developed as a part of the innovation policy framework, and collaboration between businesses and scientific institutions deepened. Extreme measures were taken in the eastern lands to ease the labor market issues, and a large number of workers were forced to retire. Every sphere was affected by the new policy. A large network was established to develop skills, retrain staff and learn new professions. These issues have been significantly eliminated in modern Germany, and the generation born after the unification has been effectively integrated into German society.
Description
Keywords
გერმანია, ინტეგრაცია, „ახალი მიწები“, „Ossi“, „Wessi“, „ოსტალგია“, Germany, Integration, “New Lands”, “Ossi”, “Wessi”, “Ostalgie”
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, აკადემიკოს მარიამ ლორთქიფანიძის დაბადებიდან 100 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი XVI საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია, თეზისები, თბილისი, 2022, გვ.: 281-285 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Faculty of Humanities, 16th FACULTY SCIENTIFIC CONFERENCE IN HONOUR OF THE 100th ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF MARIAM LORTKIPANIDZE, Abstracts, Tbilisi, 2022, pp.: 281-285