კორონომიკა და თვისებრივად ახალი ეკონომიკური კრიზისი (რუბრიკიდან მრგვალი მაგიდა "კორონომიკა")

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცელობა
Abstract
Description
 ისმაილოვი ე., პაპავა ვ. (2007). ცენტრალური კავკასია: გეოპოლიტიკური ეკონომიის ნარკვევები. თბილისი, „დიოგენე“.  პაპავა ვ., ჭარაია ვ. (2020). კორონომიკური კრიზისი და საქართველოს ეკო- ნომიკის ზოგიერთი გამოწვევა. GFSIS, ექსპერტის აზრი, No. 136, <https://www. gfsis.org/files/library/opinion-papers/136-expert-opinion-geo.pdf>.  Alwis A. de. (2020). Coronomics – Plan Your Eggs and the Basket! Daily FT, February 25, <http://www.􀇐t.lk/columns/Coronomics-%E2%80%93-Plan-your-eggs-and-thebasket-/ 4-695109>.  Derviş K., Strauss S. ( 2020). What COVID-19 Means for International Cooperation. Project Syndicate, March 6, <https://www.project-syndicate.org/commentary/ glo bal-cooperation-can-prevent-next-pandemic-by-kemal-dervis-and-sebastin- strauss-2020-03?utm_source=Project+Syndicate+Newsletter&utm_campaign=cba7e1c6a1- sunday_newsletter_15_03_2020&utm_medium=email&utm_term= 0_73bad5b7d8-cba7e1c6a1-93567601&mc_cid=cba7e1c6a1&mc_eid=e9􀇐b6cbcc0>.  Eichengreen B. (2020). Coronanomics 101. Project Syndicate, March 10, <https://www. project-syndicate.org/commentary/limits-macroeconomic-tools-coronavirus-pandemic- by-barry-eichengreen-2020-03?utm_source=Project+Syndicate+Newsletter& utm_campaign=cba7e1c6a1-sunday_newsletter_15_03_2020&utm_medium=email& utm_term=0_73bad5b7d8-cba7e1c6a1-93567601&mc_cid=cba7e1c6a1&mc_eid= e9􀇐b6cbcc0>.  Frankel J. (2020). Will the Coronavirus Trigger a Global Recession? Project Syndicate, February 24, <https://www.project-syndicate.org/commentary/coronavirus-global- recession-prospects-by-jeffrey-frankel-2020-02?utm_source=Project+Syndicate+ Newsletter&utm_campaign=11fa1362d7-sunday_newsletter_01_03_2020&utm_ medium=email&utm_term=0_73bad5b7d8-11fa1362d7-93567601&mc_cid=- 11fa1362d7&mc_eid=e9􀇐b6cbcc0>.  Mohamed A. (2020). Protectionism Is No Cure for Pandemics. Project Syndicate, April 24, <https://www.project-syndicate.org/commentary/protectionism-willpro long-the-covid19-pandemic-by-amina-mohamed-2020-04?utm_source=Project+ Syndicate+Newsletter&utm_campaign=871db40e9f-sunday_newsletter_ 26_04_2020&utm_medium=email&utm_term=0_73bad5b7d8-871db40e9f- 93567601&mc_cid=871db40e9f&mc_eid=e9􀇐b6cbcc0 >.  Papava V. (2020). Coronomic Crisis: When The Economy Is A Hostage To Medicine. Eurasia Review. Journal of Analysis and News, March 29, <https://www.eurasiareview. com/29032020-coronomic-crisis-when-the-economy-is-a-hostage-to-medicine- oped/>.  Rapoza K. (2020). Why Does Everyone Suddenly Want A Free Trade Deal With Georgia? Forbes, March 5, <https://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2020/03/05/whydoes- everyone-suddenly-want-a-free-trade-deal-with-georgia/#18be024850e6>  Riley C. (2020). Coronavirus is fast becoming an ‘economic pandemic.’ CNN Business, February 25, <https://edition.cnn.com/2020/02/24/business/coronavirus-global- economy/index.html>.
Keywords
Citation
ეკონომიკა და ბიზნესი, №2, 2020, pp. 13-16
Collections