ფოლკლორული მოტივები ვახუშტი ბაგრატიონის ნაშრომში „აღწერა სამეფოსა საქართველოსა.“ FOLKLORE MOTIFS IN VAKHUSHTI BAGRATIONI’S WORK “DESCRIPTION OF THE KINGDOM OF GEORGIA”

Abstract
Vakhushti Bagrationi’s book “Description of the Kingdom of Georgia” is one of the most outstanding works in the field of Georgian culture and science, which contains extremely rich and important material for many fields of Georgian humanities and natural sciences. It is a valuable source for studying the history, ethnography and geography of both the peoples of Georgia and the North Caucasus. It is clear that Vakhushti Bagrationi wrote the “Description of the Kingdom of Georgia” with a pre-selected plan and methodology. He is guided by the method established in medieval historiography and uses both historical sources and informants in conveying toponyms, fortress-towns, folklore, antiquities, religious shrines, and the agricultural activities of the population. An important place in the work is occupied by legends of historical content, Christian miracles, folk etymology. The description of the inhabitants of each corner of Georgia is based on the deep knowledge and learning of the author of the book, his erudition and long practice of observation. Vakhushti Bagrationi’s “Description of the Kingdom of Georgia”, as an encyclopedic work, is very interesting also from the point of view of folklore. Authorial narratives are often based on oral tradition. In the book he uses the terminology of folk genres and the names of the speakers and performers of folk texts. In Vakhushti Bagrationi’s work, the stories related to the holy places of Georgia, shrines and the work of kings are clearly traces of the influence of oral tradition, and some episodes are directly nurtured by the folk tradition. The fact that the author’s information is often based on folk tradition was also confirmed by the oral material revealed and recorded in a later period. Therefore, we must think that Vakhushti Bagrationi was quite educated in oral tradition and he was well acquainted with the folklore of the Georgian people. In his work Vakhushti Bagrationi provides information about all the corners that were historically part of the united feudal monarchy of Georgia. Accordingly, Vakhushti in the “Description” tells about the customs of Abkhazians, Circassians, Ossetians, Ghilghvalians, Kists, Didoelians, certain elements of folklore and religious beliefs. When explaining geographical names, Vakhushti Bagrationi often refers to the data of folk etymology. Therefore, we find toponymic references in the paper regarding specific geographical places. Vakhushti in his “Description” quotes fragments of folk poems and songs. He uses figurative words and proverbs, including proverbs that could not have reached us orally. The folklore motifs and stories confirmed in the work of Vakhushti Bagrationi have a very high scientific value for the history of folklore, because the systematic recording of Georgian oral samples began only in the second half of the XIX century. Thus, Vakhushti Bagrationi’s “Description of the Kingdom of Georgia” is one of the oldest sources for the study of Georgian folklore.
Description
Keywords
ვახუშტი ბაგრატიონი, ქართული ფოლკლორისტიკა, ლეგენდები, ხალხური ეტიმოლოგია, Vakhushti Bagrationi, Georgian folklore, legends, folk etymology
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, აკადემიკოს მარიამ ლორთქიფანიძის დაბადებიდან 100 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი XVI საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია, თეზისები, თბილისი, 2022, გვ.: 193-198 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Faculty of Humanities, 16th FACULTY SCIENTIFIC CONFERENCE IN HONOUR OF THE 100th ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF MARIAM LORTKIPANIDZE, Abstracts, Tbilisi, 2022, pp.: 193-198