გერმანული კოლონიები საქართველოში: უცხოელი ავტორების სამოგზაურო ჩანაწერები

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ქართული უნივერსიტეტი
Abstract
სტატიაში განხილულია XIX საუკუნის უცხოური წერილობითი წყაროები რუსეთის იმპერიის მიერ საქართველოში დაარსებული გერმანული კოლონიების შესახებ. თხზულებათა ავტორები არიან მოგზაურები ან რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ მოწყობილი სამეცნიერო ექსპედიციის წევრები. ავტორები აღწერენ გერმანელი კოლონისტების ყოველდღიურ ცხოვრებას, მთავრობის გატარებულ ზომებს და მათ დამოკიდებულებას რუსეთის იმპერიის ადგილობრივი ხელისუფლებისადმი, არსებულ ენობრივ სიტუაციას, გერმანელების ემიგრაციის მიზეზებს, რელიგიისადმი მათ დამოკიდებულებას, გერმანული კოლონიების გავლენას ადგილობრივ მოსახლეობაზე, მათ მნიშვნელობას ქვეყნის ეკონომიკაში და სხვა. ავტორთა მოსაზრებები განსხვავებულია მათი პოლიტიკური შეხედულებებისა და საქართველოში ყოფნის პერიოდის მიხედვით. უცხოელი ავტორების ცნობები საინტერესო მასალაა საქართველოში გერმანული კოლონიების ისტორიის შესასწავლად./ The article discusses foreign written sources of the 19th century about the German colonies established in Georgia by the Russian Empire. The authors of the essays are travelers or members of a scientific expedition organized by the Russian Academy of Sciences. The authors describe the daily life of the German colonists, the measures taken by the government and their attitude to the local authorities of the Russian Empire, the existing language situation, the reasons for the emigration of Germans, their attitude to religion, the influence of the German colonies on the local population, the importance of the colonies in the economy of the country, and others. The opinions of the authors are different depending on their political views and the period of their stay in Georgia. Reports of foreign authors are interesting material for studying the history of German colonies in Georgia.
Description
სამეცნიერო კრებული ეძღვნება პროფესორ ვახტანგ გურულის დაბადებიდან 70 წლის იუბილეს/ Scientific collection dedicated to professorVakhtang Guruli’s 70th jubilee
Keywords
Citation
„ვახტანგ გურული - 70“, თბილისი, ქართული უნივერსიტეტი, 2023, გვ.: 195 – 206/ “Vakhtang Guruli – 70”, Tbilisi, Georgian University, 2023, pp.: 195-206
Collections