მარიამ ლორთქიფანიძე და ისტორიული მეცნიერება

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The article is dedicated to 95th anniversary of Academician Mariam Lordkipanidze and comprises the attempt to characterize her scientific heritage. The main sphere of Mariam Lordkipanidze’s scientific activities is almost all sectors in the medieval period in Georgia: political, social, economic and culture history, Georgia’s relations with the peoples of Caucasus, Byzantium, Arabic state etc. She has provided monographic study of Tbilisi Emirate, figured out the conditions of creation of the Emirate, its borders, nature of ruling, administration apparatus, relations of Tbilisi Emir with the Caliphate, with the other provinces of Georgia etc. She dedicated special articles to the struggle of Southern Caucasian peoples against Arabic rule and clarification of the nature of Arab’s rule in Georgia. In her researches special emphasis is made on unification of feudal Georgia and the issue of creation of the centralized state. For figuring out of these processes she has studied the church as an institution, the forms of land ownership, categories of social strata etc. She has provided monographic study of the activities of such great political figures as Vakhtang Gorgasali, king of Georgia and first king of unified feudal Georgia, Bagrat III. She dedicated special articles to the relations between Georgia and Byzantium, as well as the epoch of David the Builder. She has significantly contributed to development of Georgian urban studies, in particular, in studying of Tbilisi and Kutaisi history. She has written numerous works in the historiography and source studies, She has written the textbooks for both, the schools and the universities. She is an editor of numerous collections of works and books, significant public figure and scientific advisor. Academician Mariam Lortkipanidze, with her half-century scientific, public and pedagogic activities, is indeed distinguished among the scientists who has provided sound foundation for Georgian science in general.
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/169-shromebi-12.html
Keywords
მარიამ ლორთქიფანიძე, ისტორიოგრაფია, შუა საუკუნეები
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, XII, თბილისი, 2017, გვ. 11-44 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, XII, Tbilisi, 2017, pp. 11-44
Collections