არაბული წყაროები ქართლის მოქცევის შესახებ

Abstract
The Greek monk Nicon, who flourished in the second half of the 11th century in the region of Antioch and was hence called the Black or Miraculous Mountain, belongs to the important authors of Melkite medieval literature. He left three voluminous books which have not yet been studied thoroughly and systematically. By examining his treatise “On the beloved Georgian spiritual fathers and brothers”, which deals with the conversion of the Georgians to the Christian faith and the history of their church, the present article is intended as a modest contribution to the further study of Nicon’s works. Special emphasis is given to the sources Nicon used and the way his work was perceived by later generations. A comparison between Nicon’s treatise on the Georgians and a “Report” on the same subject written by his Georgian contemporary Ephrem Mcire (the minor) reveals Nicon’s heavy dependence on Ephrem as there are striking correspondences between the two works concerning composition and content. Thus the thesis that both authors worked independently cannot be maintained any longer. By translation, Nicon’s works became soon available for Arabic readers too. Mostly forgotten by the end of the Middle Ages, they owed their rediscovery in the 17th century to Meletius Karma and Macarius ibn az-Za‛īm, two prominent Melkite church leaders and men of letters. As the latter developed a keen interest in everything concerning Georgia, Nicon’s treatise became a valuable source for several tracts in which Macarius touched the issue of Georgian church history.
Description
Keywords
ქრისტიანული, არაბული, ქართული, ეკლესია, Christian, Arabic, Georgian, Church
Citation
აკადემიკოს კონსტანტინე წერეთლის დაბადებიდან მე-100 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია, თეზისები, 2021, გვ.: 197-200/ INTERNATIONAL CONFERENCE DEDICATED TO THE CENTENARY OF THE BIRTH OF ACADEMICIAN KONSTANTINE TSERETELI, ABSTRACTS, p.: 197-200