საქართველოს ისტორიის უნიკალური ძეგლი

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/165-shromebi-10.html
Keywords
გურჯისტანის ვილაიეთი, დავთარი, ოსმალეთი
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, X, თბილისი, 2016, გვ. 404-408 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, X, Tbilisi, 2016, pp. 404-408
Collections