მიჰრანიანთა დინასტიის განშტოება - ვარაზმანიანთა სახლი და საქართველო

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
House of Varazman emerged as a cadet branch Mihranid dynasty of Caucasian Albania. Initially Mihranids were of Persian origin, but later some of their members went to South Caucasia and served there as military governors of Iranian shah in Arran (Caucasian Albania). Mihranids of Arran slowly integrated themselves with local elite. In 7th century they have established themselves as hereditary rulers of Arran. Varaz-Gregory Mihranid was the first ruler of country who received power from Byzantine Emperor Heraclius in 628 and converted to Christianity. He had four sons, those were: Varaz-Peroz, Juansher, Yezut-Khosrow and Varazman. Varaz-Gregory's fief was located in Gardman. Initially he was lord of Gardman, but also grand prince or the first ishkhan of the country according to Movses Kalankatuaci. He divided his fief among his sons while his second son Juansher, who later became ruler, went to Persia in service of local shah Yazdegerd III and spahbed Rostam Farrokhzād. Here in Persia he received title of sparapet of Arran returned at home after seven years of service in 637 to rule the country on the behalf of Persian shan. As far as Sasanian Empire was defeated by the forces of Caliphate in many battles prince Juansher gained independence from Sasanians. Juansher was an ally of Kartli and maintained good relation with local ruler. Despite this Mihranids gained control over the lands of former Khunani eristavdom in Kartli that borders Principality of Gardman. It is unknown exactly when Mihranids gained control over this land, but presumably that could be dated to the second half of 7th century. Varazman appears to be the one who held this land. According to “Armenian Geography” (Ašxarhacʽoycʽ) Varazmanavar was new fortress located in that area. Our conjecture is that Varazmanavar was built by Varazman and later was named after him. Varazman died before the assassination of his brother, grand prince Juansher (r. 637-681), hence prior to 681. Varazman’s eldest son and successor was Vakhtang. He became next ruler of principality of Gardman while ruler of Caucasian Albania was his cousin. He was forced to accept Monophysite position of Armenian Church in May, 704 as a result of pressure of the Armenians and the Arabs. But this did not saved him from oppression and Arabs seized Vakhtang in 705 alongside with other princes of Albania. Prisoners were sent to Syria and, most probably, Vakhtang never returned back to homeland. Next ruler was Varazo son of Vakhtang from the house of Varazman. Varazo became ruler in 705. He alienated himself from the Armenian position and Albanian Church and accepted Orthodox Christianity of the Byzantine the Georgian Churches. Prince Varaz-Bakur of Kartli and comes of imperial Opsikion was behind this decision. He converted Gardaban (Gardman) to Orthodox Christianity according to Georgian sources which mean that Varazo was strongly influenced by Varaz-Bakur. Movses Kalankatuaci names Catholicos Talile of Kartli who accepted marriage between Varazo and Vardanuh, who were cousins, hence their marriage was disapproved by Albanian Church and Gardman became part of the Georgian Church, as well as part of Kartli from political perspective. Local Georgian elite received members of house of Varazman as their integral part. Varazman, presumably, son of Varazo, was eristavi of Kartli accourding to Juansher Juansheriani and he got married with daughter of Mihr, ruler of Georgia. This marriage made house of Varazman part of the Georgian royal family and strengthened their rule over the land of former Khunani eristavdom. Varazman is called eristavi, hence his position was quite secured in Georgia. Despite the fact that Varazman was affirmed in his position by Archil II (r. 740- 761) king of Kartli and Egrisi, he and all other eristavs of eastern Georgia were forced to accept suzerainty of Caliphate. Varazman had a son – Varaz-Trdat who became next ruler of Gardman on the edge of 8th and 9th centuries. Account of Juansher Juansheriani makes us to believe that he was a son of Varazman and daughter of Mihr. Notwithstanding the fact that house of Varazman was integrated in the Georgian elite later they reconciled with Albanian Church. Movses Kalankatuaci relates story about aged queen Vardanuh. She hosted Armenian Catholicos in Gardman and asked him to remit her sins. Armenian Catholicos asked to Albanian Catholocos Solomon to relieve her from excommunication which was imposed on her family in 706 by Catholicos Michael of Shakki. Both ecclesiastic leaders decided in favor of queen Vardanuh and Albanian Church pardoned previous sins to her. Vardanuh was rehabilitated and, most probably, entire house of Varazman as well. This happened according to our research in 785. In the same period political destabilization obstructs peace and order in Georgia. Abbasids were controlling capital city – Tbilisi and the Georgian royal power was in decline. Various lords started to struggle with each other for power. House of Varazman lost their Georgian land of former Khunani eristavdom known as Gardabani from the end of 8th century. Sanarians were responsible for this event. They established Kakheti Korepisckopate and included Gardabani as its initial part. House Varazman was reintegrated in Albania. Movses Kalankatuaci lists Varaz-Trdat and his successors as Albanian princes which indicate their Albanian affiliation. Varaz-Trdat was followed by his three sons, those were: Stephanos, Varazman and Juansherik. They ruled Principality of Gardman in succession. Ashot I of Karli was probably the last Georgian ruler who dominated Gardman from 8th and 9th cc. rulers of Georgia. House of Varazman appears to be an ally and vassal of Ashot. Both parties had the mutual interests to eliminate Kakhetian threat. Korepiskopate challenged Ashot in Kartli and House of Varazman in Gardabani, hence they had mutual benefits from this union. The Georgian historian Sumbat son of Davit (11th c.) has an account on Ashot ruling over Tbilisi and Barda. This must be understood as the union of Bagrationi and Varazmaniani under Ashot's suzerainty. Finally, Ashot lost his control on Gardabani and Gardman due to the conflict with Caliphate and was assassinated in January, 826. House of Varazman continued to pay tribute to Caliphate, but maintained independence within Caucasian states. Nerseh Krtich was next ruler of Gardman. His nickname indicates strong Armenian cultural influence in the midst of 9th century. Nerseh was captured and sent to Iraq by Bugha al-Kabir general of Abassid army in 855. Nerseh was probably the member of House of Varazman as far as his first name was common in Mihranid dynasty of Albania, but there no direct evidence for this assumption. Mihranids lost control in Albania in the 9th century, later their cadet branch – House of Varazman did the same. Varazmanians played important role in history of Caucasus from the 7 to 9 centuries, hence study of history this family is vital to understand some key events of Caucasian history of that period. In our article we have also established basic chronology and genealogy of House of Varazman.
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/174-shromebi-15.html
Keywords
მიჰრანიანები, ვარაზმანიანები, ვარაზო, ვარაზმან, ერისთავი
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, XV, თბილისი, 2019, გვ. 91-127 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, XV, Tbilisi, 2019 pp. 91-127
Collections