ივანე ჯავახიშვილის თეორიული სჯანი წმინდანთა „მარტვილობებისა“ და „ცხოვრებების“ შესახებ

Abstract
Iv. Javakhishvili’s multifaceted work, his comprehensive area of fundamental research, his amazing talent and ability for contemplation, scientific good faith, culture and dignity in general are unique and unique against the background of Georgian culture. All this is evidenced by each of his articles or monographs. The present work is also conducted by Iv. Javakhishvili’s Dedicated to one of researches − “Martirologion” and “Lifes” − in which the most important issues of the old Georgian literature are discussed and evaluated for the first time. It should be noted that most of the conclusions presented in his work are universally recognized and established in the scientific space, some − supplemented − deepened and presented with new interpretations. Attention is drawn to the Iv. Javakhishvili’s name; He calls the old Georgian literature “historical writing” and considers it from this point of view. He, in general, following the Christian writing, was the fi rst to give us a classification of Georgian theological writing, hagiography, he distinguished its fields: “ Martirologion” and “Life”, outlined their order, first – “ Martirologion”, then − “Life”. In the scientific literature was established Iv. Javakhishvili’s next opinion that “civil and military history” originates from here, which, according to him, is evidenced by the word “life”, which is used as a general title of civil history works. Iv. Javakhishvili also touched upon the issue of metaphysics of Kymen monuments, however, he did not mention the terms “Kimen” and “Metaphor”. He explained the reasons for the “renewal” of the works – “dissemination”, “rewriting and correction”, which are mainly related to the current changes in the orthodoxy (in particular, on the basis of the previous “ecclesiastical life” after the formation of dogma and the proclamation of “universal confession”). Explanation; However, he also cites an increase in “educated ecclesiastical requirements and tastes” as the reason for the above, which the old editions could not meet. In this regard, the scholar pays special attention to the texts of the “Lives of the Thirteen Assyrian Fathers”, which are discussed in an attempt to date them. There are various opinions expressed in the scientific literature on the issue, which we have tried to highlight in our paper. Also noteworthy is Iv. Javakhishvili’s view that “ Martirologion” was, in “many” cases, written in the form of a sermon to be read in the church (at the “Anniversary Liturgy”) and to be heard by the worshipers there. This view is reinforced by Iv. According to the sources quoted by Javakhishvili. The scholar considers the “Martirologion” of Shushanik and Evstati of Mtskheta to be ancient works, however, he considers the late manuscripts containing these works. Based on the historical-philological research, we have expressed different opinions on this issue at the modern stage. Thus, in the present paper, Iv. Javakhishvili’s contribution to the study of old Georgian literature, especially hagiography, the innovations in his views for the thinking space of that epoch and the data on the problems raised in it at the present stage.
Description
ივანე ჯავახიშვილის დაბადებიდან 146-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია
Keywords
ივ. ჯავახიშვილი, „მარტვილობანი“, „ცხოვრებანი“, სამოქალაქო საისტორიო თხზულება, Iv. Javakhishvili, “Martirologion”, “Lives”, civil historical works
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა აქტუალური პრობლემები, თეზისები, თბილისი, 2022, გვ.: 65-69
Collections