რეცენზია ნინო ჩიქოვანის მიერ ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილ საკვალიფიკაციო ნაშრომზე – "საქართველოს კულტურული რაობა და ცივილიზაციური კუთვნილება ცივილიზაციათა თეორიის კონტექსტში (თეორიული და მეთოდოლოგიური ასპექტები)" (სპეციალობა 24. 00. 02 – ისტორიული კულტუროლოგია)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
მერიდიანი
Abstract
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/136-shromebi-4.html
Keywords
რეცენზია, პოლემიკა, კრიტიკა
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, IV, თბილისი, 2011, გვ. 447-455 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, IV, Tbilisi, 2011, pp. 447-455
Collections