მიქაელ მოდრეკილის ლიტურგიკული მოღვაწეობიდან. FROM THE LITURGICAL ACTIVITY OF MICHAEL MODREKILI

Abstract
Michael Modrekili is one of the greatest and at the same time, least studied figures of our past. He is the compiler and one of the authors of a unique collection – “Iadgari” (978-988), in which he gathered the entire hymnographic repertoire that existed at that time in the Georgian language – both translated and original. This is a “Mekhuri” collection which contains the ancient notation signs – neumes. This collection, along with other Greek and Georgian authors, preserves 4 hymns composed by Michael Modrekili himself. Among them is an extensive hymnographic canon – “The Hymn of the Holy Fathers”, which testifies to the author’s great theological education and poetic talent. The study of the hymn revealed a new aspect of Michael Modrekil’s work – his contribution directly to the liturgical sphere. In the “Hymn of the Holy Fathers” we come across 425 commemorations. Among them are Georgian saints too. The hymn is supplemented with Michael Modrekili’s colophon, in which he classifies these commemorations. The study of the colophon revealed that along with the remarkable example of the hymnography, we actually deal with “Michael Modrekili’s Calendar.” As is known, around the same period another unique collection was compiled – “The Calendar of Ioane-Zosime”. A comparison of the two texts revealed common commemorations. As research has shown, one of the main sources for Michael Modrekil is the ancient – Keimenic texts. Dozens of commemorations included in “Michael Modrekil’s Calendar” appeared common to “Keimena”. In all cases, the relevant hagiographic texts – “Martyrdoms” are preserved in “Keimena”. The old Georgian “Calendars” and “Keimenon” texts preserve lots of such commemorations, the restoration of which today becomes possible only with their help.
Description
Keywords
მიქაელ მოდრეკილი, ლიტურგიკა, კალენდარი, კიმენი, ჰიმნოგრაფია, Michael Modrekili, Liturgy, Calendar, Keimena, Hymnography
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, აკადემიკოს მარიამ ლორთქიფანიძის დაბადებიდან 100 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი XVI საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია, თეზისები, თბილისი, 2022, გვ.: 295-298 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Faculty of Humanities, 16th FACULTY SCIENTIFIC CONFERENCE IN HONOUR OF THE 100th ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF MARIAM LORTKIPANIDZE, Abstracts, Tbilisi, 2022, pp.: 295-298