კომუნიკაციური უნარების კურსის ადგილი დამხმარე პროფესიების კურიკულუმში

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023-10-06
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
კომუნიკაციური უნარების კურსის ადგილი დამხმარე პროფესიების კურიკულუმში თანამედროვე მსოფლიოში მოზარდებში ემპათიის კლება კომპიუტერული გაჯეტებით გატაცებით გამოწვეულად მიიჩნევა. კოვიდ-პანდემიის პერიოდმა, ასევე, შემაფერხებელი გავლენა მოახდინა ახალგაზრდებში კომუნიკაციური უნარების განვითარებაზე. სოციალური (დამხმარე) პროფესიების (სოციალური მუშაკები, ფსიქოლოგები, ექიმები, მასწავლებლები, მენეჯერები და ა.შ.) სწავლების არსებული პროგრამები, უპირატესად, განამტკიცებს შეფასებით და დირექტიულ მიდგომას პიროვნებათაშორის ურთიერთობებში, რაც დამაბრკოლებელია ახალგაზრდების ჰარმონიული და შემოქმედებითი განვითარებისთვის. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში პროფესიული უნარების ტრენინგის არჩევითი კურსი მოიცავს კომუნიკაციური უნარების სწავლებას. კურსზე ჩაწერილი ბაკალავრიატის მესამე-მეოთხე კურსების სტუდენტების მნიშვნელოვანი ნაწილი მოითხოვს კომუნიკაციური უნარების – მოსმენისა და ემპათიის განმავითარებელ პრაქტიკულ აქტივობებში ჩართვას, აღნიშნავს ემოციური კონტაქტების სიმცირეს საუნივერსიტეტო გარემოში; ამასთან ერთად, მათთვის სიახლეს წარმოადგენს სოციალურ-ფსიქოლოგიური ტრენინგის სიტუაცია და ხშირად გული წყდებათ, რომ პირველი კურსიდანვე არ გაიარეს კომუნიკაციური უნარების ტრენინგის კურსი. თუ კომუნიკაციური უნარების კურსი სწავლების პირველივე წლიდანვე სავალდებულო იქნება სტუდენტებისათვის, ეს გააადვილებს მათ ადაპტაციას საუნივერსიტეტო გარემოში, თავიდანვე უზრუნველყოფს არაშეფასებითი მიდგომის ჩამოყალიბებას ახალგაზრდებში. კურსი დაფუძნებულია კარლ როჯერსისა და ტომას გორდონის კომუნიკაციური უნარების ტრენინგის პროგრამებზე, რომლებიც გათვალისწინებულია ფსიქოლოგ კონსულტანტების, მასწავლებლების, მშობლებისა და ლიდერების მომზადებისათვის. კურსი ახალგაზრდებში განავითარებს როგორც პროფესიული საქმიანობისათვის რეკომენდებულ, ასევე ყოველდღიური ურთიერთობებისთვის აუცილებელ კომუნიკაციურ უნარებს. In today's world, the decline of empathy among adolescents is considered to be caused by the obsession with computer gadgets. The period of the covid-pandemic also had a disruptive effect on the development of communication skills among young people. The existing training programs of social (helping) professions (social workers, psychologists, doctors, teachers, managers, etc.) reinforce a predominantly evaluative and directive approach to interpersonal relationships, which is an obstacle to the harmonious and creative development of young people. The optional course of professional skills training at the Ivane Javakhishvili Tbilisi State University includes the teaching of communication skills. A significant part of the third-fourth year undergraduate students enrolled in the course requires involvement in practical activities that develop communication skills - listening and empathy, notes the lack of emotional contacts in the university environment, along with that, the situation of social-psychological training is a novelty for them, and they are often saddened that they did not take a communication skills training course from the very first year. If the course in communication skills is mandatory for students from the first year of study, it’ll facilitate their adaptation to the university environment and ensure the formation of a non-evaluative approach among young people from the beginning. The course is based on the communication skills training programs of Carl Rogers and Thomas Gordon, which are intended for the training of psychological consultants, teachers, parents, and leaders. The course will develop young people's communication skills, both recommended for professional activities and necessary for everyday relationships
Description
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „სტუდენტური ფსიქოლოგიური კეთილდღეობა და მენტალური ჯანმრთელობის საკითხები“ 6 ოქტომბერი, 2023, თელავი, საქართველო International Scientific Conference "Student Psychological Well-being and Mental Health Issues" 6 October, 2023, Telavi, Georgi
Keywords
Citation