ალექსანდრე მაკედონელი და კავკასია (ბერძნულ-ქართული წყაროების შედარებითი ანალიზი)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
მერიდიანი
Abstract
The narrative about Alexander the Great’s campaign in Kartli (Eastern Georgia) is inspired by the Greek writings and literary legacy. This story is told in two principle Georgian records: “Conversion of Kartli” (Moktsevai Kartlisai) and “The Life of Kartli (Georgia)” (Kartlis Tskhovreba”). And historians think this story to be derived from Alexander’s Romance by Pseudo-Callisthenes. Comparative analysis of the Greek and the Georgian sources led us to a conclusion as follows: some more Greek records had been applied to create the Georgian story for Alexander’s voyage in Kartli.
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/138-shromebi-1.html
Keywords
ალექსანდრე მაკედონელი, ქართლის ცხოვრება, მოქცევაი ქართლისაი
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, I, თბილისი, 2011, გვ. 39-54 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, I, Tbilisi, 2011, pp. 39-54
Collections