გლობალური ეკონომიკის რეცესია და საქართველოს პოსტვირუსული განვითარება (რუბრიკიდან მრგვალი მაგიდა "კორონომიკა")

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცელობა
Abstract
Description
 COVID-19-ის ზეგავლენა საქართველოს ეკონომიკაზე. ეკონომიკური მიმო- ხილვა და ინდიკატორები. PMSJ recearch გამოცემა 116. 24.04.2016  Sifan Liu., Jozeph R. (2020) What the great Recession can tell us the COVID-19 small business crisis. https://www.brookings.edu/topic/economic-development/.  Кузнец Д.(2020) Коронавирус все более опасен для мировой экономики. https:// meduza.io/feature/2020/03/12/koronavirus  Carlsson-Szlezak P., Reeves M., Swartz P. (2020) What Coronavirus Could Mean for the Global Economy. https://hbr.org/2020/03/what-coronavirus-could-mean-forthe- global-economy  Edwards J.(2020) A􀇐ter coronavirus: Where the world economy will stand. https:// www.lowyinstitute.org/the-interpreter/a􀇐ter-coronavirus-where-world-economy  Koronavirus update: COVID-19 likely to cost economy $1 trillion during 2020, says UN trade agency. 9 March 2020. https://news.un.org/en/story/2020/03/1059011  Karunakar R., Sarkar S. (2020) Global economy already in recession on coronavirus devastation: Reuters poll MARCH 20, 2020. https://www.reuters.com/article/ us-health-coronavirus-global-economy  T.Shengelia (2017). The role of state regulation of investment in the Georgia business development. International business in the world economic system  T.Shengelia, Kh.Berishvili (2014). Evaluation of the global position of Georgia and its role in the development of business. Georgian International Journal of Science, Technology and Medicine 6 (1), 57  T.Shengelia, Y. Kozak (2020). FDI motivation effects on Host countries. World economy and international economic relations 3, 15-20  Feuer W (2020). Coronavirus: The hit to the global economy will be worse than SARS. https://www.cnbc.com/2020/02/06/coronavirus-the-hit-to-the-global-economywill- be-worse-than-sars.html  მსოფლიო ბანკის პროგნოზით COVID-19-ის გამო საქართველოში ეკონომიკური ზრდა მკვეთრად შენელდება https://imedinews.ge/ge/covid19/135919/msopliobankis- prognozit-covid19is-gamo-saqartveloshi-ekonomikuri-zrda
Keywords
Citation
ეკონომიკა და ბიზნესი, №2, 2020, pp. 55-62
Collections