ლიბერალიზმის დისკურსის პარადიგმულობა პოლიტიკურ ფილოსოფიაში. THE PARADIGM OF THE DISCOURSE OF ILLIBERALISM IN POLITICAL PHILOSOPHY

Abstract
Democracy as a theoretical concept has been in the spotlight for centuries. In recent years, anti-elitist (so-called populist) public movements have become increasingly popular. A clear example of this is illiberalism as a paradigm of liberal democracy. “I personally prefer a liberal dictatorship than a democratic government devoid of liberalism,” Hayek said during a visit to Chile by Pinochet. Illiberalism was introduced by Gabor Halmai as a critical reaction to liberalism (Gabor Halmai, 2020). Representatives of the liberal theory criticize the values of political liberalism: – Human rights, justice, equality and the principles of the rule of law. The object of their criticism is liberal theories and liberal societies. Stephen Holmes notes: non-liberals and anti-liberals are reluctant to study liberal theories and liberal societies separately from each others because they believe that liberal societies are the ideal embodiment of liberal ideas. Accordingly the failure of liberal societies is automatically caused by the inadequacy of liberal principles. (S. Holmes, 1993). Liberalism opposes liberal democracy because, as generally accepted, there is no democracy without liberalism, and at the same time, it is impossible for liberal rights to exist without democracy. In this sense, “illiberal or anti-liberal democracy” does not exist. Those who consider democracy as a liberal formation also argue that illiberalism fundamentally contradicts with institutional aspects of basic democracy associated with constitutionalism. In his famous work (1989), Fukuyama predicted the “Unequivocal Victory of Political Liberalism” and the “Universalization of Western Liberal Democracy as the Ultimate Form of Human Government” (Fukuyama, 1999), but later the processes developed in a completely different way. An interesting statement was made by Orban that “He wants to turn Hungary into a state that “will take the negative blow that will follow the recognition that Hungary is not a liberal country by nature”. He expressed his support to illibelar democracy and noticed that he also considers Christian democracy to be liberal: “There is an alternative to liberal democracy, it is called Christian democracy ... let us state with certainty that Christian democracy is not liberal. Liberal democracy is liberal, while Christian democracy, by its very nature, is not liberal. It can be said that it is illiberal”. (Viktor Orban 2018). As it seems there is an ongoing process of fermentation in the political field. The core values of civilization are in danger. The essential conditions of human nobility and freedom have already disappeared in many regions of the world. Even the most precious achievement of Western man, freedom of thinking and expression is in danger. The expansion of arbitrary power gradually undermines the position of individuals and voluntary groups. Conceptual gaps can be diagnosed and corrected if we make the results of the partial collapse of classical liberalism an intense topic of discussion for people with distinctive thinking like the Mont Pellerin society.
Description
Keywords
დემოკრატია, პარადიგმულობა, ლიბერალური დემოკრატია, ილიბერალიზმი, Democracy, Paradigm, liberal democracy, Iliberalism
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, აკადემიკოს მარიამ ლორთქიფანიძის დაბადებიდან 100 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი XVI საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია, თეზისები, თბილისი, 2022, გვ.: 305-310 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Faculty of Humanities, 16th FACULTY SCIENTIFIC CONFERENCE IN HONOUR OF THE 100th ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF MARIAM LORTKIPANIDZE, Abstracts, Tbilisi, 2022, pp.: 305-310