შუა საუკუნეების არქეოლოგიური მასალა აწყურიდან. MIDDLE AGE ARCHAEOLOGICAL MATERIAL FROM ATSKURI

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
მერიდიანი/ Meridian Publishers
Abstract
According to the stratigraphic data, which is based on the longscale observations in the Atskuri site (the Southern Georgia), it is evident that the 1st mill. B.C. layers of site and burials are replaced by each other. So, it is evident that exactly on the territory of the settlement the earliest layers (Middle Bronze Age burials are not considered) should belong to the 7th cent. B.C. and it seems to be represented with the burial complexes. It is not excluded, that the following period, the 6th -5th cent. B.C. would be represented with the burial complexes. Chronologically, the next appears the house #5, which is dated to the 5th -4th cent. B.C. Till the middle of the 4th cent. B.C., the territory of site is occupied with the buildings. From the 4th cent. BC. on the territory of site the burials appear ones again, which continue to exist in the 3rd -2nd cent. B.C. as well. But in the 2nd cent. B.C. there are traced also basements of the buildings. It is extremely difficult to make definition of the remains of the 2nd cent. B.C ‐ 1st cent. A.D., because they are represented with only two complexes. One is burial #95-5, which, according to the coin of Polemo II (49-63 A.D.) used as a “Charon’s obol”, is dated to the 1st cent. A.D. The second is damaged remain of a wall, which should belong to this period, more precise date could not be identified. From the begining of the 1st millenium A.D. the population of Atskuri, which from the 7th cent. B.C. had been concentrated mainly on the left bank of the river Mtkvari, moves to the right bank of the river, in the 1st cent. A.D., and occupies the territory arround the castle. From this period, threat of an attack on the city grows (the appearance of the Romans(?)), which made the inhabitants to concentrate themselves around the castle and to use the slopes south-eastern from castle for necropolis. The remains from the Middle Ages are well-represented on the around area of the Atskuri cathedral. To the north from the temple, there is traced little church of Early Middle Ages, which in the 10th -11th cent. A.D. had a winary on its eastern side. In the interior of the cathedral temple, there was traced four-layer cemetery. In the 1st burial of the upper layer, there was discovered golden icon frame decorated with enamel. The stone of jasper is placed in the frame with curved representation of crusifixion. Icon is dated to the end of the 13th cent. A.D.
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/137-shromebi-daviti.html
Keywords
დავით აღმაშენებელი, აწყური, შუა საუკუნეების არქეოლოგია, ქარონის ობოლი
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, სპეციალური გამოშვება დავით აღმაშენებელი და მისი ეპოქა, თბილისი, 2012, გვ. 78-89 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, Special Issue David Agmashenebeli and His Epoch, Tbilisi, 2012, pp. 78-89
Collections