ვაჟა-ფშაველას დიალექტური მეტყველების ებრაული ეკვივალენტები „ალუდა ქეთელაურის“ ებრაულ თარგმანში. HEBREW EQUIVALENTS OF VAZHA-PSHAVELA’S DIALECTAL SPEECH IN THE HEBREW TRANSLATION OF “ALUDA KETELAURI”

Abstract
It is known that Vazha-Pshavela’s artistic language is given a special color by the dialect speech of the poet. The Pshav-Khevsuri dialect is the cornerstone of Vazha’s work to create the corresponding ideological-emotional world. It’s perfect repetition in a foreign language environment is probably theoretically not allowed. But there is a great temptation to share this first-created magnificence of the Creator’s nature with the readers of other languages and make them feel it. This strong desire encouraged us and decided to translate Vazha’s best poem “Aluda Ketelauri” into Hebrew. Modern Hebrew is a completely new linguistic phenomenon that dates back only a few decades. The formation of dialectal features in this language begins in our time, signs of Angular speech peculiarities are now appearing in the center of modern Israel, in the north and south, therefore, we have set the Hebrew of the Bible as the only way to convey the specific speech of the Georgian author in the translation. The New Hebrew poetry itself, it can be said, was in the background for many years, especially in the early stages of its formation. Even in the modern period, Jewish authors are often nourished by biblical vocabulary and phraseology; they often resort to different ways of expression, say, artistic repetition, alliteration or paronomasia, which are so abundant in the texts of the Bible. We also tried to load the translation with biblical vocabulary. We considered that the archaized language, to a certain extent, would serve as a functional equivalent of the author’s Pshav-khevsuri dialect. In some cases, we even borrowed directly from the architectonics of a famous passage of a specific biblical creation (“Ecclesiastes”). According to many researchers, Vazha’s work is saturated with biblical motifs. The heavy breath of “Ruach Elohim” is also strongly felt. We think this fact also justifies our choice.
Description
Keywords
ვაჟა-ფშაველა, ალუდა ქეთელაური, თარგმანი, Vazha-Pshavela, “Aluda Ketelauri”, Translation
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, აკადემიკოს მარიამ ლორთქიფანიძის დაბადებიდან 100 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი XVI საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია, თეზისები, თბილისი, 2022, გვ.: 51-54 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Faculty of Humanities, 16th FACULTY SCIENTIFIC CONFERENCE IN HONOUR OF THE 100th ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF MARIAM LORTKIPANIDZE, Abstracts, Tbilisi, 2022, pp.: 51-54