სამოციქულოს ხელნაწერები ივირონის მონასტრის ქართულ ხელნაწერთა კოლექციაში. PRAXAPOSTOLOS MANUSCRIPTS IN THE COLLECTION OF GEORGIAN MANUSCRIPTS OF THE HOLY MONASTERY OF IVIRON

Abstract
The Biblical manuscript known as “Praxapostolos“ (Greek Πραξαπόστολος) embraces the acts of the Apostles and Epistoles. Their number and order varied in the collection prior to the development of the canon of the New Testament (Metzger, Bruce M., 1987). Finally, “Praxapostolos” united 22 books: acts of the Apostles, 7 Catholic epistles and 14 epistles by St. Paul. These books must have been translated into Georgian in the early period (IV-V centuries). Fragments of St. Paul’s epistles found in the Khanmeti Palimpsests prove that there were Georgian translations of other books of the “Praxapostolos” as well. However, earlier manuscripts have not survived, and the most ancient preserved ones are dated by the tenth century. Although in the old Georgian literary tradition the Acts of the Apostles and epistles are presented in one book, their critical texts were published separately (Abuladze, I., 1950; Garitte, G., 1955; Lortkipanidze, K., 1956; Dzotsenidze, K., Danelia, K, 1974). These publications represent the data of 12 manuscripts of “Praxapostolos”, out of which two belong to the Athonite collection – Ivir.georg.42 and Ivir. georg.78 (the latter refers solely to St. Paul’s Epistles). While working on the project financed by Shota Rustaveli National science Foundation (FR-21-7518) aimed at the preparation for publication of the critical text of the Old Georgian translation of the “Acts of Apostles”, we found approximately 10 additional manuscripts of the above-mentioned text, including the codex from the collection of Georgian manuscripts of the Holy Monastery of Iviron – Ivir.georg.19. Until now, this manuscript has not been used for the identification and publication of the texts. This codex, which, alongside with the Acts of the Apostles, contains epistles, has been dated by R. Blake by XIII-XVI centuries. According to R. Blake, it contains a text edited by George the Hagiorite (Blake, R.,1932:117). A. Tsagareli dates the manuscript by XIV-XVI centuries (Tsagareli A., 1886:201). The publishers of the text, who had no access to the manuscript itself, must have neglected the manuscript because it was dated by later period. The recently published catalogue of Georgian manuscripts of the Holy Monastery of Iviron dates the manuscipt by XIII-XIV centuries (Gippert J., et al., 2022:202). However, observation of the architectonics of the collection based on the digital copy of the manuscript and analysis of the text of the “Acts of the Apostles” have made us think that the manuscript is of Pre-Athonite (B) redaction. This once again proves that “the text cannot be newer than the manuscript, but there are frequent cases when the text is older than the manuscript“ (Likhachev, D., 1964:38).
Description
Keywords
სამოციქულო, საქმე მოციქულთა, ძველი ქართული ხელნაწერები, ივირონის მონასტერი, Praxapostolos, The Acts of the Apostles, old Georgian manuscripts, Holy monastery of Iviron
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, აკადემიკოს მარიამ ლორთქიფანიძის დაბადებიდან 100 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი XVI საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია, თეზისები, თბილისი, 2022, გვ.: 133-138 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Faculty of Humanities, 16th FACULTY SCIENTIFIC CONFERENCE IN HONOUR OF THE 100th ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF MARIAM LORTKIPANIDZE, Abstracts, Tbilisi, 2022, pp.: 133-138