მსოფლიო ეკონომიკა პანდემიამდე, პანდემიის დროს და პანდემიის შემდეგ (რუბრიკიდან მრგვალი მაგიდა "კორონომიკა")

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცელობა
Abstract
Description
 ღაღანიძე გ. (2018). საქართველოს საგარეო ვაჭრობის დეფიციტის აღმოფხვრის სტრატეგიული მიმართულებები (ბ. რამიშვილის თანაავტორობით), მონოგ- რაფია, თბილისი, გამომცემლობა “უნივერსალი“.  Gaganidze G. (2018). Strategic Directions to Decrease the Georgian Foreign Trade Deficit. “Universal”, (co-author B. Ramishvili), Tbilisi, ISBN 978-9941-26-277-7.  Gaganidze G. (2018). Foreign Trade of Georgia, Moldova and the Ukraine with the European Union A􀇐ter Signing the Association Agreement, Ecoforum, vol. 7, N1.  Gaganidze G. (2017). Creation of the E􀋻ciency Export Strategies in Modern Period, Ekonomisti, International Scientific-Analytical Journal, N4, vol. XIII.  Gaganidze G. (2018). Country Competitiveness as the Basis for the Creation of the E􀋻cient Export Strategy, International Conference ICABMIT, 13-14 November, Cannes, France.  Gaganidze G.(2018). Foreign Trade of Georgia; East and Central European States Comparative Analysis (co author B. Ramishvili), Ecoforum, vol. 7, N2 (15).  Gaganidze G. (2019). The Gravitational Model Foreign Trade of Georgia (co-author T.Mundjishvili). Proceedings of the Fourth International Conference of European Academy of Science, January 20-30, Bonn, Germany.  IMF (2020) World Economic Outlook:The Great Lockdown. Washington.D.C.  Gaganidze G.(2016). Georgian Export Potential Utilization on the EU Market, Journal of International Management Studies, vol.16, N1.  Papava V. (2013). Economic Reforms in Post-Communist Georgia: Twenty Years A􀇐ter. New York: Nova Science Publishers.  Silagadze A., Zubiashvili T. (2015). Parameters of the European Union and the Post-Soviet Georgia’s Economy. Refereed International Journal of Business and Management Studies (IJBMS), pp. 441–448.  Silagadze A., Atanelishvili T. (2014). The Main Economic Indicators of the EU and Georgia “Topical Problems of the Development of Economy and Economic Science.” Collection of scholarly works of Paata Gugushvili Institute of Economics TSU, pp.50- 52.  Kharaishvili,E.(2016). Demand for Georgian Wine and the Evaluation of Competitive Advantage Factors of Viticulture and Winemaking Sector TSU, scientific and practical journal, Economics and Business, N4.  ეფექტიანი საექსპორტო სტრატეგიების ფორმირება თანამედროვე პირო- ბებში, ეკონომისტი, საერთაშორისო სამეცნიერო-ანალიტიკური ჟურნალი, 2017,N4, ტომი XIII.  Mekvabishvili E., Atanelishvili T. (2017). Globalization: Emigration and Transactions. http://www.ecoforumjournal.ro/infe.php/eco/article/view/628  Papava V. (2013). Economic Reforms in Post-Communist Georgia: Twenty Years A􀇐ter. New York: Nova Science Publishers.  Silagadze A., Zubiashvili T. (2015). Parameters of the European Union and the Post-Soviet Georgia’s Economy. Refereed International Journal of Business and Management Studies (IJBMS), pp. 441–448.  Kharaishvili E.(2016). Demand for Georgian Wine and the Evaluation of Competitive Advantage Factors of Viticulture and Winemaking Sector TSU, scientific and practical journal, Economics and Business, N4.
Keywords
Citation
ეკონომიკა და ბიზნესი, №2, 2020, pp. 17-25
Collections