დადებითი ემოციის (სიყვარული) კულტურულ -მეტაფორული მოდელი ქართულ და ინგლისურ ენებში. A CULTURAL METAPHORIC MODEL OF POSITIVE EMOTION (LOVE) IN GEORGIAN AND ENGLISH

Abstract
This paper describes the specific features of the process of the differentiation of the world based on the conceptual metaphoric and semantic models. The data are based on the cultural-metaphorical model of positive emotion (love) in Georgian and English. The methodological basis of the paper is the lexical approach to the conceptual metaphor, introduced by Zoltan Kovečes (2005) and the model of metaphor by Rusieshvili (Rusieshvili 2005; Rusieshvili- Cartledge and Dolidze (2020) and emphasises expressive stylistic means of the language, the analysis of which plays a significant role in the formation of cultural-semantic models of conceptual metaphors. The specific features of the semantic-cultural models of conceptual metaphors expressing the concept of love in both languages are identified and compared, universal and variant models are singled out.
Description
Keywords
კულტურა, კონცეპტუალური მეტაფორა, დადებითი ემოცია, culture, conceptual metaphor, positive emotion
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, აკადემიკოს მარიამ ლორთქიფანიძის დაბადებიდან 100 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი XVI საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია, თეზისები, თბილისი, 2022, გვ.: 225-227 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Faculty of Humanities, 16th FACULTY SCIENTIFIC CONFERENCE IN HONOUR OF THE 100th ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF MARIAM LORTKIPANIDZE, Abstracts, Tbilisi, 2022, pp.: 225-227